We find the
WASTE SOLUTIONS SERVICE

เราจัดการของเสียให้คุณเปลี่ยน Waste เป็น New Product

เราเป็น อันดับ 1

ด้านการนำของเสีย มาเป็นวัตถุดิบร่วม
หมักทำปุ๋ย​ รับผลิตปุ๋ย และขายวัตถุดิบให้โรงปุ๋ย

MOVING FORWORDS TO LEAD OF WASTE MANAGEMENT
24 HOURS SERVICE

บริการรับกำจัดกากของเสียทั้งประเภทอันตรายและไม่อันตราย ด้วยกระบวนการเผาทำลาย
ฝังกลบ รีไซเคิลและหมักทำปุ๋ย

MANY TRUCKS FOR SERVICE

รถขนส่งกากของเสียทุกประเภทติดตั้ง GPS
และได้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.8) พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง

CLEAN UP
THE INDUSTRIAL AREA

เชี่ยวชาญการทำความสะอาดบ่อบำบัด พื้นที่อับอากาศ โดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรม
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

Company Service

We are a
Professional
Waste for Greenplus Organic

บริษัท กรีนพลัสออร์แกนิค จำกัด/Greenplus Organic

รับของเสีย จากโรงงานอุตสาหกรรม มาเป็นวัตถุดิบร่วม หมักทำปุ๋ย (083) รับจ้างผลิตปุ๋ย และขายวัตถุดิบให้โรงปุ๋ย
Recycling Plant

Recycling Plant

รับของเสียตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 105 และ 106 มาผ่านกระบวนการรีไซเคิล
Types of transport vehicles

ประเภทรถขนส่งที่ให้บริการ/Types of transport vehicles

รถทุกประเภทมีใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.8) มีการติดตั้งระบบ GPS เพื่อตรวจติดตามทุกคัน และลูกค้าสามารถเข้า เช็คแบบ Real Time ได้ มีคนขับรถที่มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 4 พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง
Waste container

ประเภทภาชนะบรรจุของเสีย/Waste container

ภาชนะรองรับของเสียที่เป็นของแข็ง ของเสียที่เป็นของเหลวและ ของเสียกึ่งแข็งกึ่งเหลว หลากหลายขนาด ที่เหมาะสมกับของเสียทุกประเภท
Waste disposal type

ประเภทกากของเสียที่รับกำจัด/Waste disposal type

รับกำจัดของเสียทั้งที่เป็น ของเสียอันตราย ของเสียไม่อันตราย และของเสีย ที่ทำปุ๋ยได้ ที่โรงปุ๋ยของเราเอง รวมถึงรับซื้อขยะบางประเภทเพื่อนำไปรีไซเคิล
Cleaning service

บริการทำความสะอาดบ่อบัด/Cleaning service

บริการคลีนนิ่ง บริการทำความสะอาดพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่ที่มี ใบอนุญาตอบรมการทำงานในสถานที่อับอากาศถูกต้องตามกฎหมาย

Our Service

Step
Of Service

Recent works

Work
Release
บริการกำจัดวัตถุดิบเสื่อมสภาพ บริษัท สยามมอดิฟายด์ สต๊าร์ช จำกัด

บริการกำจัดวัตถุดิบเสื่อมสภาพ บริษัท สยามมอดิฟายด์ สต๊าร์ช จำกัด

บริการกำจัดวัตถุดิบเสื่อมสภาพ บริษัท สยามมอดิฟายด์ สต๊าร์ช จำกัด ด้วยกระบวนการนำไปฝังกลบเฉพาะของเสียอัน...

บริการทำความสะอาดบ่อบำบัด บริษัท รอแยลเมอิวะแพ็คซ์ จำกัด

บริการทำความสะอาดบ่อบำบัด บริษัท รอแยลเมอิวะแพ็คซ์ จำกัด

บริการทำความสะอาดบ่อบำบัด โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยสำหรับการทำงานในที่อับอากาศ เช่น BLOWER ...

บริการทำความสะอาดบ่อบำบัดอับอากาศและกำจัดกากตะกอน บริษัท แฟชั่นฟู้ด จำกัด

บริการทำความสะอาดบ่อบำบัดอับอากาศและกำจัดกากตะกอน บริษัท แฟชั่นฟู้ด จำกัด

บริการทำความสะอาดบ่อบำบัดอับอากาศและกำจัดกากตะกอน โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยสำหรับการท...

List Blog

Blog

ขยะแบบไหน? ที่ต้องยื่นขออนุญาตกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 กำหนดว่า...

รถขนส่งขยะ/Garbage truck

หลายท่านอาจคุ้นเคยกับการเรียกรถสิบล้อและแยกความแตกต่างระหว่างรถสิบล้อกับรถ ROLL OFF ไม่ถูก วันนี้เราจะมาทำความรู้จักความพิเศษของรถขนขยะ ประเภท ROLL OFF เดี่ยวกัน

CSR จากการกำจัดขยะ/CSR Project

ปัจจุบันสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ให้ความสำคัญในการจัดตั้งโครงการ CSR นั่นเพื่อแสดงถึง การประกอบกิจการที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ใบอนุญาต