(กอ.1) หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อประกันความรับผิด -LIABILITY

(กอ.1) หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อประกันความรับผิด -LIABILITY

sharon-mccutcheon-tn57JI3CewI-unsplash
(กอ.1) หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

(กอ.1) หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อประกันความรับผิด -Liability

ผู้จัดทำ:
ผู้ก่อกำเนิดของเสีย (Waste Generator) / ผู้รับกำจัด (Waste Processor)

ระยะเวลาที่ระบุในเอกสาร กอ.1:
สอดคล้องตามแบบคำขออนุญาตนำกากของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2)

ข้อตกลงนี้ทำขึ้น 3 ฉบับ:
ทั้ง 2 ฝ่ายได้อ่านแล้วเข้าใจตรงกัน จึงลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
ชุดที่ 1 : ผู้ก่อกำเนิดของเสีย (Waste Generator)

Form KorOr-1


ชุดที่ 2 : ผู้รับกำจัด (Waste Processor)

Form KorOr-1


ชุดที่ 3 : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Form KorOr-1