ข่าวสาร บทความ และแนะนำบริการ

ข่าวสาร เกร็ดความรู้

วิธีการขอเลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย (เลขประจําตัว 13 หลัก)

วิธีการขอเลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย (เลขประจําตัว 13 หลัก)หมายถึง รหัสที่กรมโรงงานออกให้สําหรับผู้ที่ดําเนินการเกี่ยวกับของเสียที่นำออกนอกบริเวณโรงงาน 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.diw.go.th จากนั้นคลิกที่เมนู “บริการอิเล็กทรอนิกส์” 2. คลิกที่เมนู “ระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์(จัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว)” 3. คลิกที่เมนู “สมัครใช้บริการสำหรับผู้ประกอบการโรงงาน” 4. ระบบจะแสดงขั้นตอนการสมัครใช้บริการ จากนั้นคลิกที่เมนู “สมัครใช้บริการ” 5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “สมัครใช้บริการ” [...]

ข่าวสาร เกร็ดความรู้

(กอ.1) หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อประกันความรับผิด -LIABILITY

(กอ.1) หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อประกันความรับผิด -Liability ผู้จัดทำ:ผู้ก่อกำเนิดของเสีย (Waste Generator) / ผู้รับกำจัด (Waste Processor) ระยะเวลาที่ระบุในเอกสาร กอ.1:สอดคล้องตามแบบคำขออนุญาตนำกากของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) ข้อตกลงนี้ทำขึ้น 3 ฉบับ:ทั้ง 2 ฝ่ายได้อ่านแล้วเข้าใจตรงกัน จึงลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)ชุดที่ 1 : ผู้ก่อกำเนิดของเสีย (Waste Generator) ชุดที่ 2 : ผู้รับกำจัด (Waste Processor) ชุดที่ 3 : กรมโรงงานอุตสาหกรรม [...]

E-waste

service เกร็ดความรู้

กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ E-WASTE

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ E-Waste เป็นขยะที่เกิดขึ้นได้จากการใช้ในชีวิตประจำวัน หรือจากโรงงานอุตสาหกรรม ขยะเหล่านี้มีทั้งที่เป็นอันตราย และไม่อันตราย หากไม่มีการกำจัดอย่างเหมาะสมอาจมีสารเคมีรั่วไหลจนก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม แผงวงจรไฟฟ้า (PCBA) จาก E-Waste แบ่งได้เป็น 2 เกรด ตามชนิดอุปกรณ์ ดังนี้ HIGH GRADE แผงวงจรจากอุปกรณ์ไอทีขนาดเล็ก เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ฯลฯ LOW GRADE แผงวงจรจากอุปกรณ์อื่นๆ จำพวก Power supply ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องซักผ้า กระบวนการรีไซเคิล E-WASTESTEP 1 เริ่มจากการถอดแยก เพื่อให้ได้ชิ้นส่วนตามแต่ชนิดของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ โดยสามารถแยกองค์ประกอบตามประเภท หรือกลุ่มชนิดของวัสดุ ส่วนประกอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการถอดแยกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ต่อได้ทั้งสิ้น เช่น เหล็ก พลาสติก ทองแดง อลูมิเนียม ยาง แก้ว [...]

ข่าวสาร เกร็ดความรู้

CSR จากการกำจัดขยะ/CSR PROJECT

โครงการ CSR จากการกำจัดขยะ           ปัจจุบันสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ให้ความสำคัญในการจัดตั้งโครงการ CSR นั่นเพื่อแสดงถึง การประกอบกิจการที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน          ระดับของ CSR และประเภทของ CSR มีหลายแบบ แต่โครงการ CSR รูปแบบหนึ่งที่โรงงานสามารถจัดทำได้คือ การนำขยะอุตสาหกรรม กากของเสีย ที่เกิดจากกระบวนการผลิต นำไปกำจัดด้วยกระบวนการนำไปเป็นวัตถุดิบร่วมหมักทำปุ๋ยที่โรงปุ๋ย เช่น กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย, WASTE WATER SLUDGE, ขี้เถ้า, กากวัตถุดิบ, กากมัน, ตะกอนระบบบำบัดชีวภาพ, กากกาแฟ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นวิธีกำจัดกากของเสียและขยะอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดในปัจจุบัน นั่นคือ เมื่อนำขยะทำปุ๋ยแล้ว จะเกิดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อีกด้วย [...]

ข่าวสาร เกร็ดความรู้

บริการกำจัดของเสียตกค้างที่ท่าเรือ พร้อมดำเนินการเอกสารนำออกให้

บริษัท เอ็น-เทคโนโลยีคอนซัลแตนท์ จำกัด นอกจากจะให้ บริการรับกำจัดกากของเสีย ทุกประเภทจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ยังรับกำจัดของเสียตกค้างที่ท่าเรือหรือของเสียตกค้างที่นำเข้าผ่านศุลกากร โดยที่มีเจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการด้านเอกสาร ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถนำของเสียออกมากำจัดได้อย่างถูกต้อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และมีรถหัวลาก ให้บริการลากของเสียที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ออกไปกำจัดได้เลย ตัวอย่างการกำจัดทำลายของเสียตกค้างที่ท่าเรือ  1. วันที่ 16 ตุลาคม 2561 บริษัท MERSK TRANSPORT SINGAPORE จำกัด กำจัดสินค้าเสื่อมสภาพ (ประเภทนม) 2. วันที่ 21 มีนาคม 2561 บริษัท APL Co. Pte Ltd. กำจัด เนื้อไก่เสื่อมสภาพ โดยภายหลังจากที่มีการนำของเสียไปกำจัดแล้ว บริษัท เอ็น-เทคฯ จะมีเอกสารยืนยันการทำลายพร้อมภาพถ่าย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่ามีการนำของเสียไปกำจัดเรียบร้อยแล้วจริงt each [...]

ข่าวสาร

SUPPORT ภาชนะบรรจุกากของเสีย ฟรี

ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการบรรจุขยะนั้นมีความสำคัญมาก ประโยชน์ของถังขยะคือ1. เก็บขยะที่เหมาะสมแทนการวางกองอยู่กับพื้นที่2. ป้องกันการปนเปื้อนรั่วไหลของเสียเข้าสู่ภายนอก3. ความงามของพื้นที่โรงงาน และเกณฑ์การเลือกภาชนะที่เหมาะสมโดยพิจารณาจาก1. ลักษณะของเสีย เช่น หากเป็นชนิดน้ำต้องบรรจุใน Roll Off Tank, TANK, ถัง 200 ลิตร หากเป็นขยะมูลฝอยต้องบรรจุใน Roll Off Box, LUGGER, BIG BAG, BOX TON อื่นๆ 2. ปริมาณกากของเสียที่ต้องการเก็บรวบรวม เช่น ถ้ามีปริมาณ 10-12 ตันต่อครั้งในการนำไปกำจัด ต้องบรรจุใน Roll Off Tank หรือ Roll Off Box แต่ถ้ามีปริมาณมากกว่านั้น อาจเพิ่มจำนวนของ Roll Off Tank หรือ Roll Off Box จาก 1 ใบ เป็น 2 หรือ 3 ใบได้ ถ้ามีปริมาณ 5-8 ตัน สามารถบรรจุในภาชนะ LUGGER BOX ได้ ลูกค้าสามารถมีภาชนะสำหรับบรรจุกากของเสียที่โรงงานได้ เพียงติดต่อใช้บริการกำจัดกากของเสียกับบริษัท เอ็น-เทคฯ และมีรอบการนำกากของเสียไปกำจัดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เราก็จะนำภาชนะบรรจุกากของเสียไปวาง SUPPORT ให้ที่โรงงาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ลูกค้าสามารถเลือกภาชนะบรรจุกากของเสียที่เหมาะสมกับประเภทและปริมาณกากของเสียได้ [...]

ข่าวสาร เกร็ดความรู้

ขยะแบบไหน? ที่ต้องยื่นขออนุญาตกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ขยะแบบไหนที่ต้องยื่นขออนุญาตกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 กำหนดว่า     การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว คือ การบำบัด ทำลายฤทธิ์ ทิ้ง กำจัดจำหน่ายจ่ายแจก แลกเปลี่ยน หรือนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการกักเก็บไว้เพื่อทำการดังกล่าว     ผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว คือ ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ก่อให้เกิดและมีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ในครอบครอง      ผู้รวบรวมและขนส่ง คือ ผู้มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ในครอบครองเพื่อ การขนส่ง  และผู้มีไว้ในครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในสถานที่เก็บ รวบรวม หรือขนถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามประกาศกระทรวง  อุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตรายผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว คือ ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วไว้ในครอบครอง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือง  ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 และโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 105 สรุปคือ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทุกประเภทจากโรงงาน ที่เข้าข่ายเป็นโรงงานตาม พระบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หากมีการนำออกนอกสถานประกอบการ ต้องมีการขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนทุกครั้ง ยกเว้น1. สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายจากสำนักงาน บ้านพักอาศัยและโรงอาหารในบริเวณโรงงาน2. กากกัมมันตรังสี3. มูลฝอยตาม พรบ. สาธารณสุข4. น้ำเสียที่ส่งไปบำบัดนอกโรงงานทางท่อส่ง โดยหากมีการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะถูกปรับไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้งหรือปิดปรับปรุงสถานประกอบการตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ [...]

เกร็ดความรู้

โรงงานสามารถขนส่งขยะไปกำจัดเองได้หรือไม่?

1. ขยะไม่อันตราย ต้องเป็นรหัสที่ไม่เป็นของเสียอันตรายตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและต้องไม่มีคุณสมบัติ ดังนี้     1.1  สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทสารไวไฟ (Ignitable substances)     1.2  สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทสารกัดกร่อน (Corrosive substances)     1.3 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทสารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย (Reactive substances)     1.4 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทสารพิษ (Toxic substances)     1.5 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบของสิ่งเจือปน ตามที่กำหนดไว้           1.5.1  ค่าความเข้มข้นทั้งหมดของสิ่งเจือปน ต้องมีองค์ประกอบของสารอนินทรีย์อันตราย และสารอินทรีย์อันตรายในหน่วยมิลลิกรัมของสารต่อหนึ่งกิโลกรัมของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เท่ากับหรือมากกว่าค่า TTLC  ที่กำหนดไว้           1.5.2 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เมื่อนำมาสกัดด้วยวิธี WET และวิธีวิเคราะห์น้ำสกัดแล้ว มีองค์ประกอบของสารอนินทรีย์อันตราย และสารอินทรีย์อันตรายในหน่วยมิลลิกรัมของสารต่อลิตรของน้ำสกัด (mg/L) เท่ากับหรือมากกว่าค่า  STLC           1.5.3 ทดสอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยนำมาสกัดด้วยวิธี WET เมื่อค่าความเข้มข้นทั้งหมดของสารอันตรายใดๆมีค่าไม่เกินค่า TTLC ในข้อ 5.1 แต่เท่ากับหรือมากกว่าค่า STLC ของสารนั้นที่กำหนดในข้อ 5.2 PARAMETER หลักที่ใช้ในการพิจารณาความไม่อันตราย คือ สารเคมีอันตรายที่ใช้ในกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นสารอินทรีย์อันตรายหรือสารอนินทรีย์ที่ไม่เป็นอันตราย เช่น Cr3+, Cr6+, As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn, pH 2. ขยะไม่อันตราย ตาม พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 คือ ต้องไม่เป็น     2.1 วัตถุระเบิดได้     2.2 วัตถุไวไฟ     2.3 วัตถุออกซิไดซ์หรือวัตถุเปอร์ออกไซด์     2.4 วัตถุมีพิษ     2.5 วัตถุที่ทำให้เกิดโรค     2.6 วัตถุกัมมันตรังสี     2.7 วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม     2.8 วัตถุกัดกร่อน     2.9 วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง     2.10 วัตถุอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่ บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์หรือสิ่งแวดล้อม [...]

ข่าวสาร เกร็ดความรู้

รถขนส่งขยะ/GARBAGE TRUCK

หลายท่านอาจคุ้นเคยกับการเรียกรถสิบล้อและแยกความแตกต่างระหว่างรถสิบล้อกับรถ ROLL OFF ไม่ถูก วันนี้เราจะมาทำความรู้จักความพิเศษของรถขนขยะ ประเภท ROLL OFF เดี่ยวกัน     –  เหมาะสำหรับบรรทุกขยะ ขนขยะ ประเภทของแข็ง เนื่องจากมีฝาท้ายเปิดสำหรับเท DUMP ถ้าขนขยะที่เป็นของเหลว จะทำให้รั่วซึมผ่านรอยแยกตรงฝาท้ายได้     –  ขนขยะ ขนส่งกาก ได้น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 14 ตัน (14,000 กิโลกรัม) ไม่รวมน้ำหนักรถ     –  สะดวกในการขนย้ายขยะและกากอุตสาหกรรม เนื่องจากมีไฮดรอลิกเลื่อนวาง ROLL OFF BOX บริเวณพื้นที่หน้างานที่ใช้ในการขนย้ายขยะหรือกากของเสียขึ้นรถรถ ROLL OFF สำหรับบริการขนส่งกากอุตสาหกรรม มี วอ.8 (ใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง) และ GPS  ในการติดตามการขนส่งตั้งแต่ออกจากบริษัทลูกค้าไปจนถึงทีรับกำจัด [...]

ข่าวสาร เกร็ดความรู้

เอกสาร MANIFEST คืออะไร?

Manifest คือ เอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย หมายความว่า เอกสารที่ออกให้ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย ผู้ขนส่งของเสียอันตราย และผู้เก็บรวบรวมบำบัดและกำจัดของเสียอันตรายเพื่อเป็นหลักฐานในการมอบหมายให้ขนส่งของเสียอันตรายที่อยู่ในความครอบครองของตนจากที่แห่งหนึ่งไปยังที่อีกแห่งหนึ่ง การจัดทำเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย ต้องจัดทำโดยผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย ซึ่งจะประกอบด้วยต้นฉบับและสำเนารวม 6 ฉบับ โดยเมื่อเกิดการขนส่งของเสียอันตรายขึ้น     –  ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย เก็บใบกำกับการขนส่งฉบับที่ 2 ไว้อย่างน้อย 3 ปี และส่งฉบับ 3 ไปที่หน่วยงานที่กำกับดูแลภายใน 15 วัน      –  ผู้ขนส่งของเสียอันตราย นำใบกำกับการขนส่งฉบับที่ 1, 4, 5, 6 ติดไปกับรถขนส่งจนถึงสถานที่เก็บกัก บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย เพื่อลงนามหลังตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นเก็บฉบับที่ 4 ไว้     –  ผู้รับบำบัด และกำจัดของเสียอันตราย เก็บใบกำกับการขนส่งฉบับที่ 5 ไว้กับตนเองอย่างน้อย 3 ปี ส่งคืนฉบับที่ 6 แก่ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย และนำส่งฉบับที่ 1 ไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแลภายใน 15 วัน การลงนามใน Manifest ต้องเป็นผู้มีอำนาจลงนามตามรายชื่อในหนังสือรับรองบริษัท หรือได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจให้สามารถลงนามในเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตรายได้ [...]

ค้นหาบทความเพิ่มเติม