บริการกำจัดวัสดุจากการรื้อถอน บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

DESCRIPTION

กำจัดวัสดุจากการรื้อถอนนำไปกำจัดโดยกระบวนการฝังกลบอย่างปลอดภัย เฉพาะของเสียไม่อันตราย (071)

SERVICES

วัสดุจากการรื้อถอน

WORK PROCEDURE

กรุงเทพมหานคร

จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ