สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร

DESCRIPTION

บริการ กำจัดสินค้าเครื่องสำอางค์เสื่อมสภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
ดำเนินการขนย้ายโดยเจ้าหน้าที่ ให้บริการขนย้ายโดยรถ ROLL OFF (BOX) เดี่ยว นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ (071) กำจัดสินค้าตามข้อกำหนด สรรพากร และ สมอ.

SERVICES

บริการ กำจัดสินค้าเครื่องสำอางค์เสื่อมสภาพ

WORK PROCEDURE

ดำเนินการขนย้ายโดยเจ้าหน้าที่ ให้บริการขนย้ายโดยรถ ROLL OFF (BOX) เดี่ยว นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ (071)

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร