อินโนเวค โรงไฟฟ้าบางบ่อ – ล้างถังน้ำประปา

DESCRIPTION

ดูดล้างทำความสะอาด บ่อเก็บน้ำประปา ขนาดบ่อเก็บน้ำขนาด 74 m3

SERVICES

ทำการล้างบ่อด้วย high pressure ดูดน้ำและตะกอนไปทิ้งในที่ที่ลูกค้าเตรียมไว้ให้

WORK PROCEDURE

  • ดูดน้ำที่เหลือในบ่อทิ้ง
  • เติมอากาศไปในบ่อด้วย Air blower
  • ทำการวัดคุณภาพอากาศด้วย gas detector ก่อนเริ่มงานและขณะทำงานทุกๆ 1 ชม.
  • พนักงานสวมใส่ชุด Tyvek ป้องกันสิ่งสกปรก และอุปกรณ์ความปลอดภัย
  • เมื่อคุณภาพอากาศผ่านเกณฑ์ จป.หัวหน้างาน อนุญาตให้พนักงานลงไปในบ่อ
  • ฉีดล้างด้วย high pressure
  • ดูดน้ำล้างในบ่อให้บ่อแห้งไม่มีตะกอน

อินโนเวค โรงไฟฟ้าบางบ่อ