บริษัท เมอส์ก ไลน์ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริการทำลายสินค้าท่าเรือ

DESCRIPTION

บริการทำลายสินค้าท่าเรือ

หน้างาน : บริษัท เมอส์ก ไลน์ (ไทยแลนด์) จำกัด

SERVICES

ดำเนินการขนย้ายโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญ ดำเนินการโดยใช้รถเทรนเลอร์ในการขนส่ง และนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ (071)
ดำเนินการถูกต้องภายใต้กฏหมาย กรมศุลกากร

WORK PROCEDURE

  • เจ้าหน้าที่เข้าขนงาน ตรงเวลาที่กำหนด
  • ทำความสะอาดหน้างาน หลังขนย้ายเสร็จ
  • นำไปกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบ (071)

เมอส์ก ไลน์ (ไทยแลนด์)