บริการกำจัด กากปูนขาว กากตะกอนจากกระบวนการผลิต บริษัท โกลเบิลเคมิเคิล จำกัด

DESCRIPTION

บริการกำจัด กากปูนขาว กากตะกอนจากกระบวนการผลิต ด้วยกระบวนการนำไปฝังกลบเฉพาะของเสียไม่อันตราย (071)

SERVICES

บริการกำจัด กากปูนขาว กากตะกอนจากกระบวนการผลิต

WORK PROCEDURE

จังหวัดสมุทรปราการ

โกลเบิลเคมิเคิล