รับกำจัดสินค้าเสื่อมสภาพ บริษัท โบแมน อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

DESCRIPTION

บริการกำจัดสินค้าเสื่อมสภาพ (เกล็ด ขนมปัง) นำไปกำจัดโดยกระบวนการฝังกลบเฉพาะของเสียไม่อันตราย (071)

SERVICES

กำจัดสินค้าเสื่อมสภาพ (เกล็ดขนมปัง)

WORK PROCEDURE

กรุงเทพมหานคร