บริการกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท โมเน็คส์โก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

DESCRIPTION

กำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย นำไปกำจัดโดยนำไปเป็นวัตถุดิบร่วมในการหมัก ทำปุ๋ย (083) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

SERVICES

บริการกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย

WORK PROCEDURE

จังหวัดชลบุรี

โมเน็คส์โก้