eco lab – reuse water

DESCRIPTION

ดูดล้างและทำความสะอาดถังเก็บน้ำเสีย ขนาดถังเก็บน้ำเสีย 20 m3 2 ถัง และ ถัง 6 m3 2 ถัง

SERVICES

ดูดล้างและทำความสะอาดด้วย high pressure

WORK PROCEDURE

  • ดูดน้ำเสียในถังไปกำจัด
  • ฉีดล้างด้วย high pressure จากบนถัง
  • ดูดน้ำเสียในถังไปกำจัด