Hamburg Süd

DESCRIPTION

บริการ ทำลายสินค้าท่าเรือ (เนื้อสัตว์แช่แข็ง)

ดำเนินการขนย้ายโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญ ดำเนินการโดยใช้รถเทรนเลอร์ในการขนส่ง และนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ (071)
ดำเนินการถูกต้องภายใต้กฏหมาย กรมศุลกากร และกรมปศุสัตว์

SERVICES

บริการ ทำลายสินค้าท่าเรือ

WORK PROCEDURE

ดำเนินการขนย้ายโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญ ดำเนินการโดยใช้รถเทรนเลอร์ในการขนส่ง และนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ (071)
ดำเนินการถูกต้องภายใต้กฏหมาย กรมศุลกากร และกรมปศุสัตว์