Bangkok Horizon Condo – สูบกำจัดบ่อบำบัดงานคอนโด

DESCRIPTION

ทำการ Cleanning ระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโด ใช้รถซัพในการทำ ทำ 2 วัน 

  • ถังแคปซูล ขนาด 11.0 x 3.5 x 3.5 เมตร จำนวน 6 ถัง
  • บ่อขนาด 0.8 x 1.0 x 5.0 เมตร จำนวน 3 บ่อ

SERVICES

  • ทำการล้างบ่อบำบัดไม่มีการขัดล้าง
  • ดูดไปแต่ตะกอนลอยหน้า และ ปริมาณน้ำบางส่วนเท่านั้น

WORK PROCEDURE

  • ทำการกั้นพื้นที่หน้างานโดยลูกค้า เนื่องจากเป็นพื้นที่ลานจอดรถ
  • ใช้รถของ ซัพเพื่อทำการดูดตะกอนลอยหน้า และ น้ำเสียบางส่วนออกไปกำจัด
  • ทำทั้งหมด 2 วันจนจบ และส่งมอบงานลูกค้า โดยวัดจากปริมาตรที่นำออกปกำจัด