SPS INK (Thailand)

DESCRIPTION

บริการกำจัดขยะอันตราย หมึกพิมพ์เสื่อมสภาพ
หน้างาน: SPS INK (Thailand)
ดำเนินการขนย้ายโดยเจ้าหน้าที่ ให้บริการขนย้ายโดยรถ รถกระบะ 4 ล้อ และนำไปกำจัดด้วยวิธีการทำเชื้อเพลิงผสม (042)

SERVICES

บริการกำจัดขยะอันตราย หมึกพิมพ์เสื่อมสภาพ

WORK PROCEDURE

ดำเนินการขนย้ายโดยเจ้าหน้าที่ ให้บริการขนย้ายโดยรถ รถกระบะ 4 ล้อ และนำไปกำจัดด้วยวิธีการทำเชื้อเพลิงผสม (042)

SPS INK (Thailand)