COMPANY NAME

DESCRIPTION

ดูดตะกอน และตักตะกอน บ่อน้ำเสีย

SERVICES

ทำการล้างบ่อด้วย high pressure ดูดกากตะกอนไปทิ้งที่ของลูกค้า ตักกากตะกอนแข็ง

WORK PROCEDURE

  • ดูดน้ำเสียในบ่อ
  • เติมอากาศไปในบ่อด้วย Air blower
  • ทำการวัดคุณภาพอากาศด้วย gas detector ก่อนเริ่มงานและขณะทำงานทุกๆ 1 ชม.
  • พนักงานสวมใส่ชุด Tyvek ป้องกันสิ่งสกปรก และอุปกรณ์ความปลอดภัย
  • เมื่อคุณภาพอากาศผ่านเกณฑ์ จป.หัวหน้างาน อนุญาตให้พนักงานลงไปในบ่อ
  • ดูดตะกอนเหนียว
  • ตักตะกอนแข็งขึ้นมา