Wilson art – สกัดเรซิ่น

DESCRIPTION

สกัดเรซิ่นแข็งในถังเก็บเรซิ่น ขนาดถังเก็บเรซิ่น 2 ถัง

SERVICES

สกัดเรซิ่นในถัง แล้วนำเรซิ่นใส่ในภาชนะที่ลูกค้าเตรียมให้

WORK PROCEDURE

  • เติมอากาศไปในถังด้วย Air blower
  • ทำการวัดคุณภาพอากาศด้วย gas detector ก่อนเริ่มงานและขณะทำงานทุกๆ 1 ชม.
  • พนักงานสวมใส่ชุด Tyvek ป้องกันสิ่งสกปรก และอุปกรณ์ความปลอดภัย
  • เมื่อคุณภาพอากาศผ่านเกณฑ์ จป.หัวหน้างาน อนุญาตให้พนักงานเข้าไปในถัง
  • สกัดเรซิ่นที่แข็งตัวด้วยสกัดไฟฟ้า
  • เก็บเศษเรซิ่นใส่ภาชนะที่ลูกค้ากำหนด