บริการกำจัดวัตถุดิบเสื่อมสภาพ บริษัท สยามมอดิฟายด์ สต๊าร์ช จำกัด

บริการกำจัดวัตถุดิบเสื่อมสภาพ บริษัท สยามมอดิฟายด์ สต๊าร์ช จำกัด

Client
บริษัท สยามมอดิฟายด์ สต๊าร์ช จำกัด
Category

DESCRIPTION

บริการกำจัดวัตถุดิบเสื่อมสภาพ บริษัท สยามมอดิฟายด์ สต๊าร์ช จำกัด ด้วยกระบวนการนำไปฝังกลบเฉพาะของเสียอันตราย (073)

SERVICES

บริการกำจัด กากปูนขาว กากตะกอนจากกระบวนการผลิต

LAUNCH

จังหวัดปทุมธานี