บริการกำจัด กากปูนขาว กากตะกอนจากกระบวนการผลิต บริษัท โกลเบิลเคมิเคิล จำกัด

บริการกำจัด กากปูนขาว กากตะกอนจากกระบวนการผลิต บริษัท โกลเบิลเคมิเคิล จำกัด

Client
บริษัท โกลเบิลเคมิเคิล จำกัด
Category

DESCRIPTION

บริการกำจัด กากปูนขาว กากตะกอนจากกระบวนการผลิต ด้วยกระบวนการนำไปฝังกลบเฉพาะของเสียไม่อันตราย (071)

SERVICES

บริการกำจัด กากปูนขาว กากตะกอนจากกระบวนการผลิต

LAUNCH

จังหวัดสมุทรปราการ