Our Services

รับกำจัดของเสียทั้งที่เป็น ของเสียอันตราย ของเสียไม่อันตราย และของเสีย
ที่ทำปุ๋ยได้ ที่โรงปุ๋ยของเราเอง รวมถึงรับซื้อขยะบางประเภทเพื่อนำไปรีไซเคิล

ของเสียไม่อันตราย

ของเสียอันตราย