COMPANY PROFILE

We are a Professional

บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2544 เพื่อตอบสนองต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน ที่ปัญหาด้านกากของเสียอุตสาหกรรมและมลพิษ ทางด้านสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องได้รับการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี ทางบริษัทฯ จึงได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและทีมปฏิบัติการขนส่งเพื่อรองรับต่อนโยบาย และการจัดการของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยการกำจัดกากอุตสาหกรรม ที่บริษัท เอ็น-เทคฯ สามารถให้บริการได้อย่างถูกวิธีและถูกกฎหมายมีทั้งเผาทำลาย เผาเพื่อเป็นวัตถุดิบทดแทน เผาเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนที่โรงปูน ฝังกลบอย่างปลอดภัย การรีไซเคิล การนำกลับมาใช้ ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น ๆ ที่โรงงาน 105 , 106 ของบริษัท เอ็น-เทคฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่สมุทรปราการ และการนำไปเป็นวัตถุดิบร่วมหมักทำปุ๋ย ที่บริษัทสาขาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้สามารถรับกากของเสียจากโรงงานอาหาร เครื่องดื่มและเยื่อกระดาษได้บนเพื้อที่กว่า 20 ไร่  

รวมถึงการให้บริการด้านการทำความสะอาดบ่อบำบัดและสถานที่จัดเก็บกากของเสีย โดยเจ้าหน้าที่ ที่มีใบอนุญาต อบรมการทำงานในสถานอับอากาศ ถูกต้องตามกฎหมาย การให้บริการขนส่งกากของเสีย โดยรถขนส่ง ที่มีใบอนุญาตขนส่งวัตถุอันตราย (วอ.8) และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการกากของเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยการดำเนินการ ทุกขั้นตอนได้รับการรับรองระบบ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบัน SOCOTEC

“บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการแก้ปัญหาและเพิ่มมูลค่าให้กากของเสีย จากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ”

นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็น-เทคโนโลยีคอนซัลแตนท์ จำกัด
“บริการให้ประทับใจ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า”
“ป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาปรังปรุงอย่างต่อเนื่อง”

วิสัยทัศน์

YOUR WASTE IS MY TREASURE เราคือผู้เชี่ยวชาญในการเพิ่มมูลค่าของ Waste 

พันธกิจ

All Waste will be new product for get the most out of it : มุ่งจัดการ Waste ให้เป็น Product ใหม่
เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

our team

ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

ทีมปฎิบัติการ

บริการลูกค้า

License

ใบอนุญาต มาตรฐานต่างๆที่เราได้รับการรับรอง

Why Us

Find out more about the Values

 เหตุผล ที่ควรใช้บริการ รับกำจัดกากอุตสาหกรรม จากเรา เพราะเราให้คำปรึกษาฟรี และมีบริการ 24 ชั่วโมง ลูกค้าเรียกใช้บริการได้ทันที , มีรถขนส่งเองทุกประเภท ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ และบริการตรงเวลา , มีโรงปุ๋ยเป็นของตัวเอง ชำนาญและรู้วิธี ในการนำ Waste มาทำปุ๋ย , มีใบอนุญาต 105 และ 106 รับของเสียมา Blending , Recycle ได้เอง , มี Reference ลูกค้าใช้บริการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญและไม่ผิดพลาด , ทำความสะอาดหน้างานหลังการขนงานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ลูกค้าไม่ต้องจัดการเอง , ติดตั้ง GPS ที่รถทุกคัน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าของเสียนำไปกำจัดแล้วจริง