บริการทำความสะอาดบ่อบำบัด
ในปัจจุบันหลายหน่วยงานได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น สภาวะโลกร้อน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ เป็นต้นซึ่งผลกระทบส่วนใหญ่เกิดจากการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเพื่อนำมาซึ่งสิ่งอำนวยต่างๆ ดังนั้นผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องให้ความสำคัญในด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานให้มากขึ้นเป็นลำดับ โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย และเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทั้งเพื่อให้เป็นการพัฒนาให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมก็มีบริการที่มารองรับมาตรการต่างๆด้วยเช่นกัน

นอกจากการดูแลระบบ และซ่อมบำรุงระบบในพื้นที่อับอากาศแล้ว เรายังให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม รับดูดและกำจัดของเสีย ล้างบ่อ Cleaning tank บ่ออับอากาศ (Confined Space) รับลอกท่อระบายน้ำ และบริการทำความสะอาดบ่อบัด เราเน้นการบริการอย่างครบถ้วน และบูรณาการ ถูกต้องตามกฏหมาย

งานทำความสะอาดบ่อบำบัด และกำจัดของเสีย

Before – After Cleaning

บริการทำความสะอาดบ่อบำบัด น้ำเสีย, บ่อเก็บน้ำ รวมถึงถังไซโล ที่เป็นงานในที่อับอากาศ (Confined Space) และบ่อบำบัดน้ำเสียหรือบ่อเก็บน้ำทั่วไป โดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการทำงานในที่อับอากาศที่มีใบอนุญาตการทำงานในที่อับอากาศ รวมถึงงานในที่สูงโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการทำงานในที่สูง

บริการงานคลีนนิ่ง (CLEANING)  อย่างครบวงจรในทุกรูปแบบทั้งในรูปแบบ บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อเก็บน้ำดิบ บ่อเกรอะ บ่อดักไขมัน รวมไปในรูปแบบถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ และถังไซโล

ขั้นตอนการดำเนินการ

รายละเอียดการให้บริการด้วยทีมงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญ

1) บริการเปลี่ยนอุปกรณ์ในบ่อบำบัด เช่น เปลี่ยนฟิลเตอร์ เปลี่ยนมีเดีย และ กำจัดฟิลเตอร์ กำจัดมีเดีย จากการเปลี่ยน

2) บริการซ่อมแซม ซ่อมบำรุง ปรับปรุง บ่อบำบัด

3)  บริการบำรุงรักษาบำบ่อบัด

4)  บริการด้านงานพื้น เช่น เคลือบผิวบ่อบำบัดด้วยไฟเบอร์ , เคลือบผิวบ่อบำบัดด้วย EPOXY , เคลือบผิวบ่อบำบัด

5)  บริการปรับพื้นผิวบ่อบำบัด

6) บริการปรับปรุงพื้นผิวบ่อเก็บน้ำ

7) บริการงานด้านพื้นผิว เช่น เคลือบผิวกันซึม เคลือบผิวบ่อด้วยไฟเบอร์, เคลือบผิวบ่อด้วย Epoxy

ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

รายละเอียดการให้บริการ
1)  บริการ Start up และ Operate ระบบบำบัดน้ำเสีย
2)  บริการเลี้ยงเชื้อหรือเติมเชื้อในระบบบำบัดน้ำเสีย
3)  บริการเดินเครื่องสูบตะกอน และควบคุมปริมาณตะกอนน้ำเสีย
4)  บริการปรับสมดุลค่า pH
5)  บริการตั้งระยะเวลาปล่อยน้ำทิ้ง
6)  บริการตรวจสอบและควบคุมค่าพารามิเตอร์ต่างๆไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน
7)  บริการตรวจสอบการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ในบ่อบำบัด
8)  บริการตรวจสอบลักษณะน้ำทิ้งภายในถังเติมอากาศ และค่าต่างๆ เช่น ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ , ลักษณะของกลิ่น , ลักษณะของสีตะกอน , ลักษณะของการเกิดฟองบริเวณผิวน้ำเสียภายในบ่อเติมอากาศ เป็นต้น
9)  จัดทำแบบ ทส.1 และ ทส.2ประจำแต่ละเดือน และนำส่งแก่หน่วยงานราชการ

ชุดอุปกรณ์

ตัวอย่างลูกค้างาน Cleaning

Why Us

Find out more about the Values

 เหตุผล ที่ควรใช้บริการ รับกำจัดกากอุตสาหกรรม จากเรา เพราะเราให้คำปรึกษาฟรี และมีบริการ 24 ชั่วโมง ลูกค้าเรียกใช้บริการได้ทันที , มีรถขนส่งเองทุกประเภท ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ และบริการตรงเวลา , มีโรงปุ๋ยเป็นของตัวเอง ชำนาญและรู้วิธี ในการนำ Waste มาทำปุ๋ย , มีใบอนุญาต 105 และ 106 รับของเสียมา Blending , Recycle ได้เอง , มี Reference ลูกค้าใช้บริการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญและไม่ผิดพลาด , ทำความสะอาดหน้างานหลังการขนงานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ลูกค้าไม่ต้องจัดการเอง , ติดตั้ง GPS ที่รถทุกคัน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าของเสียนำไปกำจัดแล้วจริง