Cleaning Services

EN-Technology

บริการทำความสะอาดบ่อบำบัด

CLEANING SERVICE

บริการทำความสะอาดบ่อบำบัด

ในปัจจุบันหลายหน่วยงานได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น สภาวะโลกร้อน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ เป็นต้นซึ่งผลกระทบส่วนใหญ่เกิดจากการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเพื่อนำมาซึ่งสิ่งอำนวยต่างๆ ดังนั้นผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องให้ความสำคัญในด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานให้มากขึ้นเป็นลำดับ โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย และเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทั้งเพื่อให้เป็นการพัฒนาให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมก็มีบริการที่มารองรับมาตรการต่างๆด้วยเช่นกัน

นอกจากการดูแลระบบ และซ่อมบำรุงระบบในพื้นที่อับอากาศแล้ว เรายังให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม รับดูดและกำจัดของเสีย ล้างบ่อ Cleaning tank บ่ออับอากาศ (Confined Space) รับลอกท่อระบายน้ำ และบริการทำความสะอาดบ่อบัด เราเน้นการบริการอย่างครบถ้วน และบูรณาการ ถูกต้องตามกฏหมาย

งานทำความสะอาดบ่อบำบัด และกำจัดของเสีย

บริการทำความสะอาดบ่อบำบัด น้ำเสีย, บ่อเก็บน้ำ รวมถึงถังไซโล ที่เป็นงานในที่อับอากาศ (Confined Space) และบ่อบำบัดน้ำเสียหรือบ่อเก็บน้ำทั่วไป โดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการทำงานในที่อับอากาศที่มีใบอนุญาตการทำงานในที่อับอากาศ รวมถึงงานในที่สูงโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการทำงานในที่สูง

บริการงานคลีนนิ่ง (CLEANING)  อย่างครบวงจรในทุกรูปแบบทั้งในรูปแบบ บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อเก็บน้ำดิบ บ่อเกรอะ บ่อดักไขมัน รวมไปในรูปแบบถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ และถังไซโล

ขั้นตอนการดำเนินการ

วิศวกรคุมงาน

1) ควบคุมหน้างานโดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ

2) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน เช่น GAS DETECTOR , Air BLOWER, ท่อนำอากาศ ,Safety HARNESS , เชือกช่วยชีวิต เป็นต้น

Gas Detector Air Blower

3) วัดค่าอากาศด้วย Gas Detector และทำการเป่าอากาศด้วย Air Blower เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

4) ทำความสะอาดบ่อบำบัดหรือถังบำบัด ด้วยการใช้ Tank Car ดูด หรือตักกากตะกอนออก

5) ฉีดล้างทำความสะอาดด้วย High Pressure

6) ขนย้ายของเสียจากบ่อบำบัด น้ำเสีย น้ำจากการล้างทำความสะอาดไปกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

Renovate บ่อบำบัดน้ำเสียและบ่อเก็บน้ำ

รายละเอียดการให้บริการด้วยทีมงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญ

1) บริการเปลี่ยนอุปกรณ์ในบ่อบำบัด เช่น เปลี่ยนฟิลเตอร์ เปลี่ยนมีเดีย และ กำจัดฟิลเตอร์ กำจัดมีเดีย จากการเปลี่ยน

2) บริการซ่อมแซม ซ่อมบำรุง ปรับปรุง บ่อบำบัด

3)  บริการบำรุงรักษาบำบ่อบัด

4)  บริการด้านงานพื้น เช่น เคลือบผิวบ่อบำบัดด้วยไฟเบอร์ , เคลือบผิวบ่อบำบัดด้วย EPOXY , เคลือบผิวบ่อบำบัด

5)  บริการปรับพื้นผิวบ่อบำบัด

6) บริการปรับปรุงพื้นผิวบ่อเก็บน้ำ

7) บริการงานด้านพื้นผิว เช่น เคลือบผิวกันซึม เคลือบผิวบ่อด้วยไฟเบอร์, เคลือบผิวบ่อด้วย Epoxy

ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

รายละเอียดการให้บริการ
1)  บริการ Start up และ Operate ระบบบำบัดน้ำเสีย
2)  บริการเลี้ยงเชื้อหรือเติมเชื้อในระบบบำบัดน้ำเสีย
3)  บริการเดินเครื่องสูบตะกอน และควบคุมปริมาณตะกอนน้ำเสีย
4)  บริการปรับสมดุลค่า pH
5)  บริการตั้งระยะเวลาปล่อยน้ำทิ้ง
6)  บริการตรวจสอบและควบคุมค่าพารามิเตอร์ต่างๆไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน
7)  บริการตรวจสอบการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ในบ่อบำบัด
8)  บริการตรวจสอบลักษณะน้ำทิ้งภายในถังเติมอากาศ และค่าต่างๆ เช่น ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ , ลักษณะของกลิ่น , ลักษณะของสีตะกอน , ลักษณะของการเกิดฟองบริเวณผิวน้ำเสียภายในบ่อเติมอากาศ เป็นต้น
9)  จัดทำแบบ ทส.1 และ ทส.2ประจำแต่ละเดือน และนำส่งแก่หน่วยงานราชการ

ชุดอุปกรณ์

ตรวจสอบสภาพอากาศว่าสามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้หรือไม่ ซึ่งตัวแก๊ส สามารถตรวจค่าได้ตามมาตรฐาน โดยค่าที่สามารถตรวจวัดได้ทั้ง 4 ค่าคือ

1.ค่า ออกซิเจน ต้องมีค่าระหว่าง (O2) 19.5 – 23.5 %

2.ค่า คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)ไม่เกิน 35 ppm

3.ค่า แก๊สที่ติดไฟได้ (LEL) ไม่เกิน 10%

4.ค่า ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H₂S) ไม่เกิน 10 ppm

ตัวเติมอากาศเข้า หรือ นำอากาศเสียออก ในกรณีที่สภาพอากาศในพื้นที่อับอากาศไม่ปกติและไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ โดยมี 3 ขนาด เพื่อปรับใช้กับลักษณะงานแต่ละประเภทโดยใช้ร่วมกับท่อส่งลม

อุปกรณ์ Safety ช่วยเคลื่อนย้ายในแนวดิ่ง ใช้ในกรณีฉุกเฉิน หากเกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ จะดึงผู้ปฏิบัติงานขึ้นมา

เครื่อง ฉีดน้ำแรงดันสูง ใช้ในการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นและผนังที่มีคราบฝังแน่น มีแรงดันที่ 140 Bar (ฉีดคราบฝังแน่นออก)

สามารถ ขนย้ายไปติดตั้งหน้างานได้ ซึ่งเป็น Pump ที่มีประสิทธิภาพในการดูด สูงและสามารถ หย่อนลงไปดูดภายในบ่อของลูกค้าได้

โดย มีค่า Head max ที่ 64 เมตร และ Max Flow rate ที่ 170 Cu.m./hour ซึ่งสามารถสูบและส่งขนย้ายได้ไกล ในเวลาอันสั้น

ตัวขับเคลื่อน Submeraible pump hydraulic driven หรือปรับใช้กับอุปกรณ์อื่นตามหน้างานที่ขับเคลื่อนด้วยระบบhydraulic มีoperating pressure max 204 bar

CUSTOMER REFERENCE

Top cover on tank-2
20200902_094303-2
20200503_083330-2
20200325_164927-2
182382-2
36741-2
3947-2
20200314_115419-2
รูปภาพ1-2
20191217_101352-2
20191103_092502-2
20191102_152113-2

Why Us

Find out more about the Values

 เหตุผล ที่ควรใช้บริการจากเรา ให้บริการ 24 ชั่วโมง ลูกค้าเรียกใช้บริการได้ทันที , มีรถขนส่งเองทุกประเภท ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ และบริการตรงเวลา , มีโรงปุ๋ยเป็นของตัวเอง ชำนาญและรู้วิธี ในการนำ Waste มาทำปุ๋ย , มีใบอนุญาต 105 และ 106 รับของเสียมา Blending , Recycle ได้เอง , มี Reference ลูกค้าใช้บริการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญและไม่ผิดพลาด , ทำความสะอาดหน้างานหลังการขนงานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ลูกค้าไม่ต้องจัดการเอง , ติดตั้ง GPS ที่รถทุกคัน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าของเสียนำไปกำจัดแล้วจริง