บริการกำจัดวัตถุดิบเสื่อมสภาพ บริษัท สยามมอดิฟายด์ สต๊าร์ช จำกัด

DESCRIPTION

บริการกำจัดวัตถุดิบเสื่อมสภาพ บริษัท สยามมอดิฟายด์ สต๊าร์ช จำกัด ด้วยกระบวนการนำไปฝังกลบเฉพาะของเสียอันตราย (073)

SERVICES

บริการกำจัด กากปูนขาว กากตะกอนจากกระบวนการผลิต

WORK PROCEDURE

จังหวัดปทุมธานี

สยามมอดิฟายด์ สต๊าร์ช