Tag Archives: ทำอิฐ

รีไซเคิล กากอุตสาหกรรม ด้วยการทำอิฐ ตามนโยบาย Zero Landfill

รายชื่อที่จังหวัดที่เราให้บริการ รีไซเคิล กากอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการ ทำอิฐ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ชลบุรี [...]

กากอุตสาหกรรมทำอิฐ

ดีกว่ามั้ย? ถ้ากากอุตสาหกรรมเหล่านี้ รีไซเคิลได้….ด้วยวิธีการนำกากอุตสาหกรรมมาทำอิฐ เพื่อตอบสนองนโยบาย ZERO LANDFILL ของผู้ประกอบกิจการโรงงานในปัจจุบัน บริษัท เอ็น-เทคฯ รับกำจัดกากของเสียที่ไม่เป็นอันตราย ประเภท ปูนซีเมนต์  ขี้เถ้า ทรายหล่อแบบ ทรายไส้แบบ [...]