Tag Archives: รับกำจัดกากของเสียไม่อันตราย

นำของเสียออกนอกบริษัท

ผู้ก่อกำเนินของเสียหลายๆท่าน อาจเข้าใจว่าเมื่อมีใบอนุญาต สก.2 แล้ว จะสามารถ นำของเสียออกนอกบริษัท ไปทิ้งที่ไหนก็ได้ หรือจะเลือกใช้บริการจากผู้รับกำจัดที่ไม่มีใบอนุญาต และนำของเสียของท่านไปทิ้งอย่างถูกค่าใช้จ่าย…แต่ผิดกฏหมาย! แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 “ผู้ก่อกำเนิดของเสียจะต้องรับผิดชอบ [...]