Tag Archives: วิธีการทำอิฐบล็อกประสาน

กากอุตสาหกรรมทำอิฐ

ดีกว่ามั้ย? ถ้ากากอุตสาหกรรมเหล่านี้ รีไซเคิลได้….ด้วยวิธีการนำกากอุตสาหกรรมมาทำอิฐ เพื่อตอบสนองนโยบาย ZERO LANDFILL ของผู้ประกอบกิจการโรงงานในปัจจุบัน บริษัท เอ็น-เทคฯ รับกำจัดกากของเสียที่ไม่เป็นอันตราย ประเภท ปูนซีเมนต์  ขี้เถ้า ทรายหล่อแบบ ทรายไส้แบบ [...]