Tag Archives: CSR PROJECT

CSR จากการกำจัดขยะ/CSR PROJECT

โครงการ CSR จากการกำจัดขยะ           ปัจจุบันสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ให้ความสำคัญในการจัดตั้งโครงการ CSR นั่นเพื่อแสดงถึง การประกอบกิจการที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน          ระดับของ CSR และประเภทของ CSR มีหลายแบบ แต่โครงการ CSR รูปแบบหนึ่งที่โรงงานสามารถจัดทำได้คือ การนำขยะอุตสาหกรรม กากของเสีย ที่เกิดจากกระบวนการผลิต นำไปกำจัดด้วยกระบวนการนำไปเป็นวัตถุดิบร่วมหมักทำปุ๋ยที่โรงปุ๋ย เช่น กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย, WASTE WATER SLUDGE, ขี้เถ้า, กากวัตถุดิบ, กากมัน, ตะกอนระบบบำบัดชีวภาพ, กากกาแฟ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นวิธีกำจัดกากของเสียและขยะอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดในปัจจุบัน นั่นคือ เมื่อนำขยะทำปุ๋ยแล้ว จะเกิดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อีกด้วย