Tag Archives: fertilizer

กากอุตสาหกรรมทำ “ปุ๋ย” ได้

กากอุตสาหกรรมทำ “ปุ๋ย” ได้ กากของเสียจากโรงงานผลิตอาหาร เครื่องดื่ม เยื่อกระดาษ สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบร่วมหมักทำปุ๋ย (083) เช่น กากกาแฟ, กากมัน, นมเสื่อมสภาพ, ยีสต์,กากส่าเหล้า, ปูนขาว, กากตะกอนจากระบบบำบัดชีวภาพ, ขี้เถ้า เป็นต้น จากกากของเสียดังกล่าวทำให้เราได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งล้อม ลดการใช้สารเคมี อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศการเกษตรในไร่นา