ค่า PH บอกความอันตรายของกากได้

PH
PH

ค่า pH สามารถบ่งบอกลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วว่าเป็นอันตรายหรือไม่ ได้อย่างไร❓สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตราย จะมีคุณสมบัติดังนี้”เป็นสารละลาย (Aqueous Solution) ที่มีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) เท่ากับ 2 หรือต่ำกว่า และค่าความเป็นกรดด่าง (pH) เท่ากับ 12.5 หรือสูงกว่า”วิธีทดสอบหรือวิธีวิเคราะห์ทำโดยการวัดด้วย pH-meter ตามวิธีทดสอบของ USEPA Method 9040