คุณทำ สก.3 แล้วหรือยัง ?

สก.3
สก.3
สก.3

สก.3 คือ ?

รายงานการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทั้งที่เป็นของเสียอันตราย(Hazardous Waste) และที่ไม่เป็นของเสียอันตราย (Non HazardousWaste) ในรอบปีที่ผ่านมา

ทำเมื่อใด ?

ภายในวันที่ 1 มีนาคมของปีถัดไป

❌ ไม่ส่งรายงานประจำปี สก.3 ภายในวันที่ 1 มีนาคมของปีถัดไป ❌

“บทกำหนดโทษ ตามมาตรา 45 แห่ง พ.ร.บ.โรงาน พ.ศ.2535 ระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท”

สก.3