Author Archives: admin

การ กำจัดน้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรม

น้ำเสีย จากโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาส่วนใหญ่ที่ลูกค้าพบ เมื่อมีน้ำเสีย? หลังจากบำบัดแล้ว ค่าน้ำเกินมาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด หากปล่อยทิ้งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม หรือโดนค่าปรับ มีปริมาณเยอะ สถานที่จัดเก็บ/บำบัดไม่เพียงพอ ต้องการภาชนะซัพพอร์ตสำหรับน้ำเสีย มีความจำเป็นต้องส่งกำจัด เคสตัวอย่างจากลูกค้าของเรา บริษัทซัพพอร์ตภาชนะสำหรับใส่น้ำเสียเพื่อความสะดวกของลูกค้า โดยบริษัท [...]

บริการงาน ล้างที่อับอากาศ บ่ออับอากาศ – Confined space Cleaning

บริการงานที่อับอากาศ ล้างที่อับอากาศ บ่ออับอากาศ - Confined space Cleaning บริการล้างและทำความสะอาดโดยทีมงานที่ได้รับการฝึกอบรม และมีใบอนุญาต

การล้าง ทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย กำจัดน้ำเสีย มีประโยชน์อย่างไร?

บริษัทให้บริการล้างบ่อบำบัด กำจัดน้ำเสีย งานที่อับอากาศ ที่สูง ทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำ แท้งค์น้ำ ถังเก็บน้ำ บ่อน้ำใต้ดิน บ่อดักตะกอน-ไขมัน

คุณทราบความหมายของตัวอักษรนี้หรือไม่?

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีรหัสเลข 6 หลักกำกับด้วยตัวอักษร HA (Hazardous waste –Absolute entry) หรือ HM (Hazardous waste – Mirror entry) [...]

วิธีการขอเลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย (เลขประจําตัว 13 หลัก)

วิธีการขอเลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย (เลขประจําตัว 13 หลัก)หมายถึง รหัสที่กรมโรงงานออกให้สําหรับผู้ที่ดําเนินการเกี่ยวกับของเสียที่นำออกนอกบริเวณโรงงาน 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.diw.go.th จากนั้นคลิกที่เมนู “บริการอิเล็กทรอนิกส์” 2. คลิกที่เมนู “ระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์(จัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว)” 3. คลิกที่เมนู “สมัครใช้บริการสำหรับผู้ประกอบการโรงงาน” 4. ระบบจะแสดงขั้นตอนการสมัครใช้บริการ จากนั้นคลิกที่เมนู “สมัครใช้บริการ” 5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “สมัครใช้บริการ” *เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว*ระบบจะแสดงเลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิด และรหัสผ่านให้ทางหน้าจอทันที

(กอ.1) หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อประกันความรับผิด -LIABILITY

(กอ.1) หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อประกันความรับผิด -Liability ผู้จัดทำ:ผู้ก่อกำเนิดของเสีย (Waste Generator) / ผู้รับกำจัด (Waste Processor) ระยะเวลาที่ระบุในเอกสาร กอ.1:สอดคล้องตามแบบคำขออนุญาตนำกากของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) ข้อตกลงนี้ทำขึ้น 3 ฉบับ:ทั้ง 2 ฝ่ายได้อ่านแล้วเข้าใจตรงกัน จึงลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)ชุดที่ 1 : ผู้ก่อกำเนิดของเสีย (Waste Generator) ชุดที่ 2 : ผู้รับกำจัด (Waste Processor) ชุดที่ 3 : กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการหลายราย พบว่า เมื่อมีการยื่น สก.2 ไปในระบบอิเล็กทรอนิคส์แล้ว เจ้าหน้าที่พิจารณาไม่อนุญาต เนื่องจากต้องการให้แนบเอกสาร กอ.1 ประกอบการพิจารณาด้วย [...]

กากอุตสาหกรรมทำ “ปุ๋ย” ได้

กากอุตสาหกรรมทำ “ปุ๋ย” ได้ กากของเสียจากโรงงานผลิตอาหาร เครื่องดื่ม เยื่อกระดาษ สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบร่วมหมักทำปุ๋ย (083) เช่น กากกาแฟ, กากมัน, นมเสื่อมสภาพ, ยีสต์,กากส่าเหล้า, ปูนขาว, กากตะกอนจากระบบบำบัดชีวภาพ, ขี้เถ้า เป็นต้น จากกากของเสียดังกล่าวทำให้เราได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งล้อม ลดการใช้สารเคมี อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศการเกษตรในไร่นา

เอกสารตามประกาศ “กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550”

เอกสารตามประกาศ “กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550”(หน้าที่ผู้รับกำจัด / บำบัด / รีไซเคิล) สก.6 บัญชีแสดงการรับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สก.7 บัญชีแสดงรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ทำการบำบัดหรือกำจัด สก.8 บัญชีแสดงรายการผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงผสม / วัตถุดิบทดแทน สก.9 บัญชีแสดงการรับมอบเชื้อเพลิงผสม / วัตถุดิบทดแทน ช่องทางการส่งเอกสาร1. ยื่นเป็นเอกสารด้วยตนเอง / ส่งทางไปรษณีย์2. ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ E-WASTE

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ E-Waste เป็นขยะที่เกิดขึ้นได้จากการใช้ในชีวิตประจำวัน หรือจากโรงงานอุตสาหกรรม ขยะเหล่านี้มีทั้งที่เป็นอันตราย และไม่อันตราย หากไม่มีการกำจัดอย่างเหมาะสมอาจมีสารเคมีรั่วไหลจนก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม แผงวงจรไฟฟ้า (PCBA) จาก E-Waste แบ่งได้เป็น 2 เกรด ตามชนิดอุปกรณ์ ดังนี้ HIGH GRADE แผงวงจรจากอุปกรณ์ไอทีขนาดเล็ก เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ฯลฯ LOW GRADE แผงวงจรจากอุปกรณ์อื่นๆ จำพวก Power supply ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องซักผ้า กระบวนการรีไซเคิล E-WASTESTEP 1 เริ่มจากการถอดแยก เพื่อให้ได้ชิ้นส่วนตามแต่ชนิดของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ โดยสามารถแยกองค์ประกอบตามประเภท หรือกลุ่มชนิดของวัสดุ ส่วนประกอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการถอดแยกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ต่อได้ทั้งสิ้น เช่น เหล็ก พลาสติก ทองแดง อลูมิเนียม ยาง แก้ว STEP 2 วัสดุเหล่านี้ จะถูกนำมาอัดเป็นก้อน เพื่อเตรียมพร้อมส่งจำหน่ายต่อไปยังโรงงานที่มีศักยภาพ เช่น โรงหลอมโลหะ หรือโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก นอกจากนี้ หากนำแผงวงจรไฟฟ้า (PCBA) เข้าสู่กระบวนการสกัดโลหะมีค่าด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงต่อไป สิ่งที่ได้จากการรีไซเคิล จะมีทั้งโลหะมีค่าจำพวกทองคำ เงิน พาลาเดียม และทองแดง ซึ่งสามารถนำไปสร้างมูลค่าใหม่ได้ทั้งสิ้น บริการ กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ E-Waste บริษัท เอ็น-เทคโนโลยีฯ ให้บริการ กำจัดกากอุตสาหกรรม เราเป็นผู้เชี่ยวชาญกว่า20ปีด้านจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ให้บริการทั่วประเทศ [...]

ประเภทและชนิด กากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงานฯ

ประเภทและชนิด กากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงานฯ 1. จำแนกตามแหล่งที่ก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรม จะสอดคล้องกับกระบวนการผลิตโดยใช้ เลขรหัส (waste code) เป็นตัวแทนของแต่ละของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตนั้นๆ 2. จำแนกกากอุตสาหกรรมตามความเป็นอันตรายการวินิจฉัยว่าของเสียใดเป็นของเสียอันตรายนั้น ในทางสากลใช้ 2 วิธีคือ 1. Testing 2. List (Acknowledge) สำหรับประเทศไทยนั้นใช้แนวคิดเช่นเดียวกับสหภาพยุโรป คือ ให้ความสำคัญกับ List (Acknowledge) เป็นลำดับแรก และจะเลือก Testing เป็นลำดับหลัง