Tag Archives: announcement

เอกสารตามประกาศ “กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550”

เอกสารตามประกาศ “กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550”(หน้าที่ผู้รับกำจัด / บำบัด / รีไซเคิล) สก.6 บัญชีแสดงการรับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สก.7 บัญชีแสดงรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ทำการบำบัดหรือกำจัด สก.8 บัญชีแสดงรายการผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงผสม / วัตถุดิบทดแทน สก.9 บัญชีแสดงการรับมอบเชื้อเพลิงผสม / วัตถุดิบทดแทน ช่องทางการส่งเอกสาร1. ยื่นเป็นเอกสารด้วยตนเอง / ส่งทางไปรษณีย์2. ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์