เอกสารตามประกาศ “กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550”

เอกสารตามประกาศ “กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550”
(หน้าที่ผู้รับกำจัด / บำบัด / รีไซเคิล)

สก.6 บัญชีแสดงการรับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

สก.6

สก.7 บัญชีแสดงรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ทำการบำบัดหรือกำจัด

สก.7

สก.8 บัญชีแสดงรายการผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงผสม / วัตถุดิบทดแทน

สก.9 บัญชีแสดงการรับมอบเชื้อเพลิงผสม / วัตถุดิบทดแทน

ช่องทางการส่งเอกสาร
1. ยื่นเป็นเอกสารด้วยตนเอง / ส่งทางไปรษณีย์
2. ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์