Tag Archives: EN-Technology

บริการกำจัดของเสียตกค้างที่ท่าเรือ พร้อมดำเนินการเอกสารนำออกให้

บริษัท เอ็น-เทคโนโลยีคอนซัลแตนท์ จำกัด นอกจากจะให้ บริการรับกำจัดกากของเสีย ทุกประเภทจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ยังรับกำจัดของเสียตกค้างที่ท่าเรือหรือของเสียตกค้างที่นำเข้าผ่านศุลกากร โดยที่มีเจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการด้านเอกสาร ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถนำของเสียออกมากำจัดได้อย่างถูกต้อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และมีรถหัวลาก ให้บริการลากของเสียที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ออกไปกำจัดได้เลย ตัวอย่างการกำจัดทำลายของเสียตกค้างที่ท่าเรือ  1. วันที่ 16 ตุลาคม 2561 บริษัท MERSK TRANSPORT SINGAPORE จำกัด กำจัดสินค้าเสื่อมสภาพ (ประเภทนม) 2. วันที่ 21 มีนาคม 2561 บริษัท APL Co. Pte Ltd. กำจัด เนื้อไก่เสื่อมสภาพ โดยภายหลังจากที่มีการนำของเสียไปกำจัดแล้ว บริษัท เอ็น-เทคฯ จะมีเอกสารยืนยันการทำลายพร้อมภาพถ่าย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่ามีการนำของเสียไปกำจัดเรียบร้อยแล้วจริงt each other with our words, arguing as though we are [...]

ขยะแบบไหน? ที่ต้องยื่นขออนุญาตกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ขยะแบบไหนที่ต้องยื่นขออนุญาตกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 กำหนดว่า     การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว คือ การบำบัด ทำลายฤทธิ์ ทิ้ง กำจัดจำหน่ายจ่ายแจก แลกเปลี่ยน หรือนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการกักเก็บไว้เพื่อทำการดังกล่าว     ผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว คือ ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ก่อให้เกิดและมีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ในครอบครอง      ผู้รวบรวมและขนส่ง คือ ผู้มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ในครอบครองเพื่อ การขนส่ง  และผู้มีไว้ในครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในสถานที่เก็บ รวบรวม หรือขนถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามประกาศกระทรวง  อุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตรายผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว คือ ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วไว้ในครอบครอง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือง  ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 และโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 105 สรุปคือ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทุกประเภทจากโรงงาน ที่เข้าข่ายเป็นโรงงานตาม พระบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หากมีการนำออกนอกสถานประกอบการ ต้องมีการขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนทุกครั้ง ยกเว้น1. สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายจากสำนักงาน บ้านพักอาศัยและโรงอาหารในบริเวณโรงงาน2. กากกัมมันตรังสี3. มูลฝอยตาม พรบ. สาธารณสุข4. น้ำเสียที่ส่งไปบำบัดนอกโรงงานทางท่อส่ง โดยหากมีการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะถูกปรับไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้งหรือปิดปรับปรุงสถานประกอบการตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่