Tag Archives: industrial

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงฯ พ.ศ. 2548  สก.1 แบบคำขออนุญาตขยายระยะเวลาในการกักเก็บของเสียภายในบริเวณโรงงานการใช้งาน: ขยายระยะเวลาในการกักเก็บของเสียไว้ภายในโรงงานเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ใช้งาน: โรงงานผู้ก่อกำเนิดของเสีย (Waste Generator)ช่องทางการยื่นขออนุญาต: เป็นเอกสาร / ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สก.2 แบบคำขออนุญาตนำกากของเสียออกนอกบริเวณโรงงานการใช้งาน: ขออนุญาตนำของเสียออกนอกโรงงานผู้ใช้งาน: โรงงานผู้ก่อกำเนิดของเสีย (Waste Generator), ผู้รับกำจัด (Waste Processor)ช่องทางการยื่นขออนุญาต: เป็นเอกสาร / ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สก.3 ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วการใช้งาน: รายงานประจำปี ส่งภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปีถัดไปผู้ใช้งาน: โรงงานผู้ก่อกำเนิดของเสีย (Waste Generator)ช่องทางการยื่นขออนุญาต: เป็นเอกสาร / ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สก.4 ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับผู้รวบรวมและขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วการใช้งาน: รายงานประจำปี ส่งภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปีถัดไปผู้ใช้งาน: ผู้ขนส่งของเสียอันตราย (Waste Transporter)ช่องทางการยื่นเอกสาร: เป็นเอกสาร สก.5 ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วการใช้งาน: รายงานประจำปี ส่งภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปีถัดไปผู้ใช้งาน: โรงงานผู้รับกำจัด / บำบัด / รีไซเคิล (Waste Processor)ช่องทางการยื่นเอกสาร: เป็นเอกสาร / ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ [...]