เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรม
ตามประกาศกระทรวงฯ พ.ศ. 2548 

สก.1 แบบคำขออนุญาตขยายระยะเวลาในการกักเก็บของเสียภายในบริเวณโรงงาน
การใช้งาน: ขยายระยะเวลาในการกักเก็บของเสียไว้ภายในโรงงานเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
ผู้ใช้งาน: โรงงานผู้ก่อกำเนิดของเสีย (Waste Generator)
ช่องทางการยื่นขออนุญาต: เป็นเอกสาร / ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สก.1 แบบคำขออนุญาตขยายระยะเวลาในการกักเก็บของเสียภายในบริเวณโรงงาน
สก.1 แบบคำขออนุญาตขยายระยะเวลาในการกักเก็บของเสียภายในบริเวณโรงงาน

สก.2 แบบคำขออนุญาตนำกากของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน
การใช้งาน: ขออนุญาตนำของเสียออกนอกโรงงาน
ผู้ใช้งาน: โรงงานผู้ก่อกำเนิดของเสีย (Waste Generator), ผู้รับกำจัด (Waste Processor)
ช่องทางการยื่นขออนุญาต: เป็นเอกสาร / ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สก.2 แบบคำขออนุญาตนำกากของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน
สก.2 แบบคำขออนุญาตนำกากของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน

สก.3 ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
การใช้งาน: รายงานประจำปี ส่งภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปีถัดไป
ผู้ใช้งาน: โรงงานผู้ก่อกำเนิดของเสีย (Waste Generator)
ช่องทางการยื่นขออนุญาต: เป็นเอกสาร / ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สก.3 ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

สก.4 ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับผู้รวบรวมและขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
การใช้งาน: 
รายงานประจำปี ส่งภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปีถัดไป
ผู้ใช้งาน: ผู้ขนส่งของเสียอันตราย (Waste Transporter)
ช่องทางการยื่นเอกสาร: เป็นเอกสาร

สก. ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับผู้รวบรวมและขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

สก.5 ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
การใช้งาน: รายงานประจำปี ส่งภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปีถัดไป
ผู้ใช้งาน: โรงงานผู้รับกำจัด / บำบัด / รีไซเคิล (Waste Processor)
ช่องทางการยื่นเอกสาร: เป็นเอกสาร / ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สก.5 ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว