ประเภทและชนิด กากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงานฯ

รับกำจัดกากอุตสาหกรรม
ประเภทและชนิด กากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงานฯ

ประเภทและชนิด กากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงานฯ

1. จำแนกตามแหล่งที่ก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรม จะสอดคล้องกับกระบวนการผลิตโดยใช้ เลขรหัส (waste code) เป็นตัวแทนของแต่ละของเสียที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการผลิตนั้นๆ

2. จำแนกกากอุตสาหกรรมตามความเป็นอันตรายการวินิจฉัยว่าของเสียใดเป็นของเสียอันตรายนั้น ในทางสากลใช้ 2 วิธี
คือ 1. Testing 2. List (Acknowledge)

สำหรับประเทศไทยนั้นใช้แนวคิดเช่นเดียวกับสหภาพยุโรป คือ ให้ความสำคัญกับ List (Acknowledge) เป็นลำดับแรก และจะเลือก Testing เป็นลำดับหลัง