(กอ.1) หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อประกันความรับผิด -LIABILITY

กอ.1

(กอ.1) หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อประกันความรับผิด -Liability

ผู้จัดทำ:
ผู้ก่อกำเนิดของเสีย (Waste Generator) / ผู้รับกำจัด (Waste Processor)

ระยะเวลาที่ระบุในเอกสาร กอ.1:
สอดคล้องตามแบบคำขออนุญาตนำกากของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2)

ข้อตกลงนี้ทำขึ้น 3 ฉบับ:
ทั้ง 2 ฝ่ายได้อ่านแล้วเข้าใจตรงกัน จึงลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
ชุดที่ 1 : ผู้ก่อกำเนิดของเสีย (Waste Generator)


ชุดที่ 2 : ผู้รับกำจัด (Waste Processor)


ชุดที่ 3 : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้ประกอบการหลายราย พบว่า เมื่อมีการยื่น สก.2 ไปในระบบอิเล็กทรอนิคส์แล้ว เจ้าหน้าที่พิจารณาไม่อนุญาต เนื่องจากต้องการให้แนบเอกสาร กอ.1 ประกอบการพิจารณาด้วย จึงทำให้หลายคนสงสัยว่า #ต้องแนบเอกสารกอ.1 ตอนยื่นขอ สก.2 มั้ย???
1. ถ้ายื่นสก.2 แบบเอกสาร ต้องแนบ กอ.1 ไปด้วยทุกครั้ง

2. ถ้ายื่นในระบบอิเล็กทรอนิคส์ ให้คลิกยืนยันว่าได้ทำสัญญากับผู้รับกำจัดแล้ว

*เอกสาร กอ.1 คือ หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว เพื่อประกันความรับผิด (LIABILITY)*