Waste Generator

ผู้ก่อกำเนิดของเสีย(Waste Generator)
Waste Generator : ผู้ก่อกำเนิดของเสีย

หน้าที่ของ ผู้ก่อกำเนิดของเสีย(Waste Generator) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ก่อให้เกิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ในครอบครอบ มีหน้าที่อะไรบ้าง

  1. ไม่ครอบครองของเสียภายในโรงงานเกินเวลา90วันหากเกินต้องยื่นขออนุญาตตามแบบ สก.1
  2. ต้องจัดทำแผนการป้องกันอุบัติภัยเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน
  3. มีผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้เฉพาะด้าน
  4. ขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน ตามแบบสก.2
  5. มีใบกำกับการขนส่ง Manifestเมื่อมีการนำของเสียอันตรายออกนอกโรงงานทุกครั้ง
  6. แจ้งข้อมูลการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วทุกชนิดในระบบอิเล็กทรอนิกส์
  7. รับผิดชอบต่อภาระความรับผิด (Liability) จนกว่าของเสียจะถึง Waste Processor
  8. จัดทำรายงานประจำปี สก.3ไม่เกินวันที่ 1 มีนาคม ของปีถัดไป