Manifest คือ ?

ส่งมอบหนังสือยืนยัน การทำลายพร้อมภาพถ่ายหลังขนส่ง

Manifest คือ ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย เพราะฉะนั้นของเสียไม่อันตรายจะจัดทำ Manifest หรือไม่ก็ได้

✔️ Manifest 1 ฉบับ มี 6 สำเนา ผู้ก่อกำเนิด ดึงฉบับที่ 2 และ 3 (เก็บ 2 และส่ง 3 ไปกรมโรงงานฯ) ผู้ขนส่ง ดึงฉบับ 4,6 (เก็บ 4 และส่ง 6 กลับไปให้ผู้ก่อกำเนิด) ผู้รับกำจัด/บำบัด ดึงฉบับ 1,5 (เก็บ 5 และส่ง 1 ไปกรมโรงงานฯ)

✔️ Manifest 1 ฉบับต่อ 1 ของเสีย : ถ้าในรถขนส่งของเสีย 1 คันในรอบการขนส่งนั้น มีของเสีย 3 ประเภท ก็ต้องมี Manifest ทั้งหมด 3 ฉบับ

✔️ ผู้ลงนามใน Manifest ของผู้ก่อกำเนิด คือ กรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริษัท เท่านั้น

ผู้ก่อกำเนิด เก็บฉบับที่ 2 ส่งฉบับที่ 3 ไปที่กรมโรงงานฯ

ผู้ขนส่ง เก็บฉบับที่ 4 ส่่งฉบับที่ 6 กลับไปให้ผู้ก่อกำเนิดฯ

ผู้รับบำบัด/กำจัด เก็บฉบับที่ 5 ส่งฉบับที่ 1 ไปกรมโรงงานฯ

ผู้ก่อกำเนิดของเสีย เป็นผู้จัดทำ MANIFEST ตามกฎหมาย แต่ปัจจุบันมักให้ผู้ขนส่งหรือผู้บำบัด/กำจัดเป็นผู้จัดทำ