ความสำคัญของใบอนุญาต รง 4 ในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม

รง 4

  ในยุคที่การเติบโตของอุตสาหกรรมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในการกำจัดกากอุตสาหกรรมครบวงจร ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสายงานนี้มานานหลายปี

   นอกจากการให้บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การเก็บรวบรวม การขนส่ง ไปจนถึงการกำจัด บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ ยังให้ความสำคัญกับการได้รับมาตรฐานใบ รง. 4 ที่เป็นเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรม ซึ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

ใบอนุญาต รง. 4 คือ?

   ใบอนุญาต รง. 4 (หรือ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ประเภทที่ 4) เป็นเอกสารที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึ่งอนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการโรงงานประเภทที่ 4 ได้ โดยโรงงานประเภทที่ 4 หมายถึงโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน อาทิเช่น โรงงานเคมี โรงงานปิโตรเคมี โรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรม เป็นต้น

   การได้รับใบอนุญาต รง. 4 ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและพิจารณาจากหลายฝ่าย เพื่อให้มั่นใจว่าโรงงานนั้นๆ จะปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงมาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียอย่างเหมาะสม และการดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

   ใบอนุญาต รง 4 จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความสามารถและความรับผิดชอบของโรงงานในการดำเนินกิจการอย่างถูกต้องและมีมาตรฐานสูง ทั้งในด้านการผลิตและการดูแลสิ่งแวดล้อม

การกำเนิดอีกครั้ง รง. 4

   รง.4 หรืออีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับกิจการโรงงานคือมาตรการที่ควบคุมโดยกฎหมายไทยควบคุมการควบคุมอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชน

   การออกไปอีกครั้ง รง.4 เกิดขึ้นในช่วงโรงงาน พ.ศ. พ.ศ. 2535 ในกรณีที่กฎหมายขึ้นเพื่อควบคุมระบบควบคุมของอุตสาหกรรมในประเทศไทยเพื่อบันทึกและแจ้งเตือนผลกระทบจากระบบโรงงาน ได้แก่ กากบาทของน้ำเสียและขยะอุตสาหกรรม

ผู้กำกับดูแลนโยบายอุตสาหกรรม
   กระทรวงเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลและควบคุมการออกคำสั่ง ร.ง.4 ภายใต้โรงงาน พ.ศ. 2535 รัฐบาลกำหนดนโยบายและมาตรการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและสืบมาจากหลายหน่วยงานและกรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม (กรอ.) หน่วยงานกำกับดูแลในกระทรวงอุตสาหกรรม

 
 กรอ. และอนุมัติทันที ร.ง.4 ให้กับโรงงานที่ต้องการประกอบกิจการโดยการตรวจสอบความถูกต้องถึงมาตรการควบคุมและการควบคุมกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด

กระบวนการพิจารณาและอนุมัติใบอนุญาต

  การขอใบอนุญาต ร.ง.4 มีขั้นตอนการพิจารณาที่เข้มงวด ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารและรายละเอียดเกี่ยวกับโรงงานและกระบวนการผลิต รวมถึงมาตรการที่ใช้ในการจัดการกับมลพิษและของเสีย กรอ. จะทำการตรวจสอบเอกสารและสถานที่ประกอบการ เพื่อให้แน่ใจว่าโรงงานมีมาตรการที่เหมาะสมและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้

ขั้นตอนการยื่นขออนุญาต รง. 4

1.เตรียมเอกสาร

👉 ใบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) 2 ฉบับ

👉 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีผู้มอบอำนาจ)

👉 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน (สำหรับบุคคลธรรมดา)

👉 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (สำหรับนิติบุคคล)

👉 แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงาน

👉 แผนผังแสดงอาคารโรงงาน

👉 แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักร

👉 สำเนาหนังสืออนุญาตก่อสร้าง

👉 เอกสารสิทธิใช้ที่ดิน (โฉนดที่ดิน หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ฯลฯ)

👉 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม(EIA)กรณีโรงงานจำพวกที่ 3 บางประเภท

👉 เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับประเภทของโรงงาน

2.ยื่นขอ

🗂ยื่นเอกสารที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรือกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรณีโรงงานตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)

🗂ชำระค่าธรรมเนียม

3.รอการตรวจสอบ 

🔎เจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงาน

🔎ระยะเวลาในการตรวจสอบประมาณ 30 วัน

4.รับใบอนุญาต

🟢กรณีได้รับอนุญาต จะได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4)

ทำไมต้องมี ใบอนุญาตประกอบกิจการ รง. 4 ❓

   เพราะ การมีใบอนุญาตประกอบกิจการ รง.4 จึงไม่เพียงแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้โรงงานสามารถดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพการผลิตและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างเนื่องจากมีเหตุผลหลายประการที่ทำให้ต้องมีใบอนุญาตนี้

1.ควบคุมมาตรฐาน ใบอนุญาตประกอบการรง.4 ช่วยให้หน่วยงานราชการสามารถควบคุมมาตรฐานการผลิตและการดำเนินงานของโรงงาน เพื่อให้แน่ใจว่ากิจการดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีมาตรฐานที่เหมาะสม

2.การป้องกันและควบคุมมลพิษ การได้รับใบอนุญาตนี้หมายความว่าโรงงานมีการวางแผนและมีระบบการจัดการมลพิษที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง

3.ความปลอดภัยและสุขภาพอาชีพ ใบอนุญาตช่วยให้แน่ใจว่าโรงงานมีการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับพนักงาน และมีการจัดการสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ

4.รับรองความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมีใบอนุญาตแสดงถึงความรับผิดชอบและความจริงจังของโรงงานในการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า, ผู้ลงทุน, และชุมชน

5.เป็นข้อกำหนดตามกฎหมาย ในประเทศไทย การดำเนินงานโรงงานบางประเภทต้องได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกฎหมาย

ความสำคัญของใบอนุญาต รง. 4 ในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

   ใบอนุญาต รง. 4 มีความสำคัญอย่างยิ่งในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในกรณีของโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดกากอุตสาหกรรม ซึ่งต้องจัดการกับสารเคมีและวัสดุที่เป็นอันตราย ใบอนุญาตนี้ช่วยให้มั่นใจว่าโรงงานมีมาตรการและกระบวนการที่ถูกต้องในการจัดการและกำจัดของเสียอย่างปลอดภัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โรงงานที่ได้รับใบอนุญาต รง.4 จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานในการจัดการและกำจัดของเสียอย่างรอบคอบและปลอดภัย เช่น การจัดเก็บวัตถุดิบและสารเคมีอย่างเหมาะสม การควบคุมการปล่อยของเสีย และการจัดการมลพิษทางน้ำและอากาศ

การป้องกันสุขภาพประชาชน

   โรงงานที่ได้รับใบอนุญาต รง. 4 จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขภาพ ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงเสี่ยงต่อมลพิษหรือสารเคมีที่อาจเป็นอันตราย การมีมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่รัดกุม เช่น การตรวจสอบคุณภาพอากาศและน้ำ การจัดการของเสียอันตราย และการควบคุมการปล่อยสารพิษ ช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดความเสี่ยงต่อโรคภัยที่เกิดจากมลพิษ

การปฏิบัติตามกฎหมาย

   การได้รับใบอนุญาต รง. 4 แสดงให้เห็นว่าโรงงานปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่ประสบปัญหาด้านกฎหมายในภายหลัง การปฏิบัติตามกฎหมายยังช่วยให้โรงงานสามารถดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่นและไม่มีปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โรงงานที่ได้รับใบอนุญาต รง.4 ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เคร่งครัด เช่น การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การตรวจสอบและรายงานสถานะการปฏิบัติตามกฎหมาย และการรับรองความปลอดภัยในกระบวนการผลิต

การรับรองคุณภาพและความน่าเชื่อถือ

   ใบอนุญาต รง.4 ช่วยให้โรงงานมีความน่าเชื่อถือในสายตาของลูกค้าและคู่ค้า การได้รับใบอนุญาตนี้เป็นการยืนยันว่าโรงงานมีมาตรฐานและการจัดการที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นใจในธุรกิจ โรงงานที่ได้รับใบอนุญาต รง. 4 จะได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ทำให้ลูกค้าและคู่ค้าสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการของโรงงานมีคุณภาพและปลอดภัย

การสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

   ใบอนุญาต รง. 4 ส่งเสริมการลงทุนและการขยายตัวของธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม ทำให้เศรษฐกิจเติบโตและสร้างงานให้กับประชาชน การมีใบอนุญาตนี้ช่วยให้โรงงานสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความมั่นคง นอกจากนี้ยังช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว การสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจนี้เป็นผลมาจากการที่โรงงานได้รับการอนุญาตให้ดำเนินการตามมาตรฐานสากล ทำให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก

การควบคุมและตรวจสอบ

   การมีใบอนุญาต รง. 4 ทำให้การดำเนินงานของโรงงานมีการควบคุมและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง มั่นใจได้ว่าการดำเนินการของโรงงานเป็นไปตามมาตรฐานและไม่มีการฝ่าฝืนข้อบังคับ การควบคุมและตรวจสอบนี้ช่วยให้การดำเนินงานของโรงงานมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ทำให้ภาคธุรกิจและภาครัฐสามารถมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของโรงงานเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย

จากที่กล่าวมา

   ใบอนุญาต รง. 4 เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย การมีใบอนุญาตนี้ไม่เพียงแต่เป็นการยืนยันว่าโรงงานปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด แต่ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและปลอดภัย

บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด มุ่งมั่นตอบสนองต่อปัญหากากของเสียอุตสาหกรรมและมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการรวบรวมทีมผู้เชี่ยวชาญและทีมปฏิบัติการขนส่งที่มีความสามารถในการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและตามข้อกำหนดทางกฎหมาย หากสนใจสามารถ ติดต่อสอบถาม

EN-TECH คือ ทางออกที่ตอบโจทย์ทุกปัญหา ด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

ติดต่อสอบถาม

"หากคุณรู้สึกว่า ขั้นตอนหรือการดำเนินการเหล่านี้ ไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัด ลองมาใช้บริการส่งกำจัดของเสียกับเราสิ!"

หมดกังวลกับขั้นตอนเหล่านี้

หากท่านเลือกใช้บริการเอ็น-เทคฯ
- เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ฟรี!
- เรามีทีมซัพพอร์ตยื่นขออนุญาตให้ ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่ติดตามผลการอนุมัติกับกรมโรงงานฯ หรืออุตสาหกรรมจังหวัด ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่คอยติดตาม และแจ้งเตือนก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ ฟรี!

สนใจใช้บริการ กำจัดของเสีย
โทรเลย Hotline 24 ชม. : 086 318 8970
แอดไลน์ได้ที่ LINE : >>คลิกแอดไลน์<<

บริการฟรีๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายหายห่วงให้ลูกค้าของเรา

✅หมดกังวลกับการดำเนินการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์
✅หมดกังวลเรื่องงานเอกสาร มอบงานยุ่งๆให้เราดูแล
✅หมดกังวลเรื่องกฏหมาย เราเชี่ยวชาญพร้อมสนับสนุน
✅หมดกังวลเรื่องเวลา ให้เราติดตามและดูแลทุกขั้นตอนการติดตามผล
Free ที่ปรึกษา แนะนำทุกขั้นตอน พร้อมให้บริการตลอด 24 Hr.
ให้เรื่องกฏหมายกากอุตสาหกรรมเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับคุณ
โทรเลย ☎ : 0863188970 (24 ชั่วโมง)
📌 สอบถามและติดต่อบริการ
📲 : LINE : @entechnology

บริษัทรับกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม รับกำจัดกากอุตสาหกรรม รับกำจัดกากของเสีย รับกำจัดกากตะกอน รับทำลายสินค้า นำมาดำเนินการตามรายละเอียดใบอนุญาตประเภท 105  (3-105-145/47สป) และ ใบอนุญาตโรงงานประเภท 106 (3-106-5/48สป) ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่
– ใบอนุญาตประเภท 105 คือ เป็นการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (011)
– ใบอนุญาตลำดับที่ 106 คือ การนำของเสียที่มีค่าความร้อนเช่น Solvent , น้ำมันใช้แล้ว , น้ำมันปนน้ำ , เศษผ้าปนเปื้อน , ขยะปนเปื้อน , วัสดุปนเปื้อน , ถุงมือปนเปื้อน , กากสี , COOLANT , สารดูดความชื้น , วัสดุพ่นขัดผิว , กากหมึกพิมพ์ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการ BLENDING แล้วนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสมให้กับโรงปูน (042) และหลอดไฟเสื่อมสภาพ , แบตเตอรี่ , กระป๋องสเปรย์, ผงคาร์บอน , SLAG , ผงเจียร  นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล (049) และภาชนะปนเปื้อน นำมาผ่านกระบวนการล้างถัง (049)

♻️En-Tech บริการปรึกษาปัญหากากอุตสาหกรรมกับเราฟรี วางภาชนะบรรจุขยะฟรี แถมเรียกใช้บริการงาน 24ชม.

  • รับกำจัดกากของเสีย อันตราย และไม่อันตราย
  • รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • รับขนส่งกากของเสีย
  • รับ WASTE ไปทำปุ๋ย
  • รับ CLEANING บ่อบำบัด รีโนเวท และ ดูแลระบบบ่อบำบัด
  • มีโรงปุ๋ยเป็นของตนเองเอง ที่ฉะเชิงเทรา
  • มีโรงงานเองที่มีใบอนุญาตถูกต้อง 105 และ 106
  • มีรถขนส่งเองที่มี วอ.8 และ GPS ทุกคัน
  • มีเจ้าหน้าที่ในการช่วยขนย้ายของเสีย ฟรี !!!!!!!!
  • มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมทำงานในที่อับอากาศ

เหตุผล ที่ควรใช้บริการจากเรา ให้บริการ 24 ชั่วโมง ลูกค้าเรียกใช้บริการได้ทันที , มีรถขนส่งเองทุกประเภท ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ และบริการตรงเวลา , มีโรงปุ๋ยเป็นของตัวเอง ชำนาญและรู้วิธี ในการนำ Waste มาทำปุ๋ย , มีใบอนุญาต 105 และ 106 รับของเสียมา Blending , Recycle ได้เอง , มี Reference ลูกค้าใช้บริการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญการ กำจัดกากอุตสาหกรรม และไม่ผิดพลาด , ทำความสะอาดหน้างานหลังการขนงานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ลูกค้าไม่ต้องจัดการเอง , ติดตั้ง GPS ที่รถทุกคัน, มีภาพถ่ายและเอกสารยืนยันการทำลาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าของเสียนำไปกำจัดแล้วจริง

Our Customer

ลูกค้าบางส่วนของเรา

รายชื่อจังหวัดที่เราให้บริการ กำจัดกากอุตสาหกรรม

สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ชลบุรี ระยอง นนทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยธร ชัยภูมิ อำนาจเจริญ ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิส