Category Archives: ข่าวสาร

กฎหมายการจัดการกากอุตสาหกรรม 2566 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง!

กฎหมายกากอุตสาหกรรม ปี2566 ที่ผู้ประกอบการควรรู้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ปรับปรุงประกาศฉบับล่าสุด ทีผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายหรือเป็นผู้รับผิดชอบ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ของผลิตภัณฑ์ CFP

En-Tech ได้ผ่านการรับรองประกาศนียบัตร คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP) รีไซเคิลกากอุตสาหกรรม ทำ อิฐ, ปุ๋ย

กากของเสีย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ยกเว้น สก.2 ก็ต้องคีย์ในระบบ

รายชื่อที่จังหวัดที่เราให้บริการกำจัด กากของเสีย ตามข้อกำหนด กรมโรงงานอุตสาหกรรม สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ชลบุรี ระยอง [...]

ยื่นข้อมูลวัตถุดิบ G14 ก่อนระบบอิเล็คทรอนิกส์จะไม่เปิดให้ยื่น สก.2

คู่มือสำหรับ “ผู้ก่อกำเนิดของเสีย” การยื่นข้อมูล วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และกากอุตสาหกรรม ผู้ก่อกำเนิดของเสียอย่าลืม ยื่นข้อมูลวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และกากอุตสาหกรรมกันก่อนนะ ไม่เช่นนั้น ระบบอิเล็คทรอนิกส์จะไม่เปิดให้ยื่น สก.2 ทั้งแบบต่อรายปี หรือเพิ่มรายการใหม่ เราให้คำปรึกษา [...]

วิธีการขอเลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย (เลขประจําตัว 13 หลัก)

วิธีการขอเลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย (เลขประจําตัว 13 หลัก)หมายถึง รหัสที่กรมโรงงานออกให้สําหรับผู้ที่ดําเนินการเกี่ยวกับของเสียที่นำออกนอกบริเวณโรงงาน 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.diw.go.th จากนั้นคลิกที่เมนู “บริการอิเล็กทรอนิกส์” 2. คลิกที่เมนู “ระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์(จัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว)” 3. คลิกที่เมนู “สมัครใช้บริการสำหรับผู้ประกอบการโรงงาน” 4. ระบบจะแสดงขั้นตอนการสมัครใช้บริการ จากนั้นคลิกที่เมนู “สมัครใช้บริการ” 5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “สมัครใช้บริการ” *เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว*ระบบจะแสดงเลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิด และรหัสผ่านให้ทางหน้าจอทันที

(กอ.1) หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อประกันความรับผิด -LIABILITY

(กอ.1) หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อประกันความรับผิด -Liability ผู้จัดทำ:ผู้ก่อกำเนิดของเสีย (Waste Generator) / ผู้รับกำจัด (Waste Processor) ระยะเวลาที่ระบุในเอกสาร กอ.1:สอดคล้องตามแบบคำขออนุญาตนำกากของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) ข้อตกลงนี้ทำขึ้น 3 ฉบับ:ทั้ง 2 ฝ่ายได้อ่านแล้วเข้าใจตรงกัน จึงลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)ชุดที่ 1 : ผู้ก่อกำเนิดของเสีย (Waste Generator) ชุดที่ 2 : ผู้รับกำจัด (Waste Processor) ชุดที่ 3 : กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการหลายราย พบว่า เมื่อมีการยื่น สก.2 ไปในระบบอิเล็กทรอนิคส์แล้ว เจ้าหน้าที่พิจารณาไม่อนุญาต เนื่องจากต้องการให้แนบเอกสาร กอ.1 ประกอบการพิจารณาด้วย [...]

กากอุตสาหกรรมทำ “ปุ๋ย” ได้

กากอุตสาหกรรมทำ “ปุ๋ย” ได้ กากของเสียจากโรงงานผลิตอาหาร เครื่องดื่ม เยื่อกระดาษ สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบร่วมหมักทำปุ๋ย (083) เช่น กากกาแฟ, กากมัน, นมเสื่อมสภาพ, ยีสต์,กากส่าเหล้า, ปูนขาว, กากตะกอนจากระบบบำบัดชีวภาพ, ขี้เถ้า เป็นต้น จากกากของเสียดังกล่าวทำให้เราได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งล้อม ลดการใช้สารเคมี อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศการเกษตรในไร่นา

เอกสารตามประกาศ “กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550”

เอกสารตามประกาศ “กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550”(หน้าที่ผู้รับกำจัด / บำบัด / รีไซเคิล) สก.6 บัญชีแสดงการรับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สก.7 บัญชีแสดงรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ทำการบำบัดหรือกำจัด สก.8 บัญชีแสดงรายการผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงผสม / วัตถุดิบทดแทน สก.9 บัญชีแสดงการรับมอบเชื้อเพลิงผสม / วัตถุดิบทดแทน ช่องทางการส่งเอกสาร1. ยื่นเป็นเอกสารด้วยตนเอง / ส่งทางไปรษณีย์2. ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทและชนิด กากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงานฯ

ประเภทและชนิด กากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงานฯ 1. จำแนกตามแหล่งที่ก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรม จะสอดคล้องกับกระบวนการผลิตโดยใช้ เลขรหัส (waste code) เป็นตัวแทนของแต่ละของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตนั้นๆ 2. จำแนกกากอุตสาหกรรมตามความเป็นอันตรายการวินิจฉัยว่าของเสียใดเป็นของเสียอันตรายนั้น ในทางสากลใช้ 2 วิธีคือ 1. Testing 2. List (Acknowledge) สำหรับประเทศไทยนั้นใช้แนวคิดเช่นเดียวกับสหภาพยุโรป คือ ให้ความสำคัญกับ List (Acknowledge) เป็นลำดับแรก และจะเลือก Testing เป็นลำดับหลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการกากอุตสาหกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการกากอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงฯ พ.ศ. 2548 เราให้คำปรึกษา การยื่นข้อมูลวัตถุดิบ รวมถึงการจัดการวัสดุไม่ใช้แล้วทางระบบอิเล็คทรอนิกส์ และพร้อมซัพพอร์ตทุกปัญหาให้เรื่องกฏหมายกากอุตสาหกรรมเป็น “เรื่องง่ายสำหรับคุณ” พร้อมให้บริการแบบครบวงจร 24 ชม. วิเคราะห์กากของเสีย ฟรี! [...]