คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ของผลิตภัณฑ์ CFP

คาร์บอนฟุตพริ้นท์

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ คือ?

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต/การประกอบชิ้นงาน การกระจายสินค้า การใช้งาน และการจัดการของเสียหลังหมดอายุการใช้งาน รวมถึงการขนส่งที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณออกมาในรูปของ กรัม, กิโลกรัม หรือตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

อ่านต่อ

CFP คือ?

Carbon Footprint of Products: CFP
เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ที่จะติดบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นั้น เป็นการแสดงข้อมูลให้ผู้บริโภคได้ทราบว่า ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาปริมาณเท่าไหร่ ตั้งแต่ขั้นตอนการได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การกระจายสินค้า การใช้งาน และการจัดการของเสียหลังหมดอายุการใช้งาน ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจชื้อของผู้บริโภค

บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ผ่านการรับรองประกาศนียบัตร คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP) ได้แก่

– สารปรับปรุงดินจากกากอุตสาหกรรม(ปุ๋ย) วิธีการกำจัด 083 << ข้อมูลเพิ่มเติม
– อิฐประสานจากกากอุตสาหกรรม วิธีการกำจัด 049 << ข้อมูลเพิ่มเติม

More about

เราให้ความสำคัญกับเรื่องของการนำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่

ด้วยวิธีการรีไซเคิล
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกากของเสียอุตสาหกรรม

ตอบโจทย์ลูกค้าที่สนใจลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กร เดินหน้าสู่การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
“ Net Zero “ ในปี 2050 นี้

ติดต่อสอบถามข้อมูล
อิฐประสานจากกากอุตสาหกรรม วิธีการกำจัด 049

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และฉลากลดโลกร้อน

เนื่องจากการดำเนินงานด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ห่วงใยในภาวะโลกร้อน ทำให้ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และฉลากลดโลกร้อนได้รับการบรรจุเข้าสู่รายการวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) หรือ TREES ซึ่งเป็นมาตรฐานอาคารเขียวไทย ที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันอาคารเขียวไทย ภายใต้ความร่วมมือของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปภัมภ์ สำหรับให้การรับรองอาคารเขียว เพื่อตอบสนองต่อความนิยมเรื่องอาคารสีเขียวซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของสังคมไทย อันเป็นผลมาจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ที่เน้นเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าชาวต่างประเทศที่ต้องการภาพลักษณ์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของบริษัทแม่ในต่างประเทศ ดังนั้นการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และฉลาดลดโลกร้อน จึงเป็นช่องทางการเข้าถึงตลาดวัสดุก่อสร้างอาคารเขียว

นอกจากนี้ ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และฉลากลดโลกร้อนได้รับการบรรจุเข้าสู่รายการสินค้าในบัตรเดียวเขียวทั่วไทย (Green Card) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยจัดทำเป็นอิเล็กทรอนิกส์การ์ด (E-Card) ในรูปแบบ Mobile Application ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสะดวกสบาย และได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และลดก๊าซเรือนกระจก โดย Green Card Application จะสามารถตรวจสอบว่าสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ โดยอ่านรหัส Barcode หรือ QR Code บนผลิตภัณฑ์

เครดิต : http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/