CBAM กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจคุณ

CBAM

ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลายเป็นปัญหาระดับโลก การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกประเทศต้องร่วมมือกัน หนึ่งในมาตรการที่ถูกเสนอขึ้นมาเพื่อตอบสนองปัญหานี้คือ CBAM(Carbon Border Adjustment Mechanism) ซึ่งเป็นกลไกการปรับปรุงคาร์บอนชายแดนเพื่อช่วยควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการค้าระหว่างประเทศ บทความนี้จะสำรวจและเจาะลึกถึงความสำคัญ วิธีการทำงาน และผลกระทบของCBAM ต่อธุรกิจอุตสาหกรรมทั่วโลก รวมถึงแนวทางในการปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

CBAM คืออะไร?

CBAMย่อมาจาก Carbon Border Adjustment Mechanism เป็นกลไกที่ถูกเสนอโดยสหภาพยุโรป (EU) เพื่อจัดการกับปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่ไม่มีมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้มงวดเท่ากับ EU โดย CBAM จะกำหนดค่าปรับคาร์บอนสำหรับสินค้านำเข้าที่มีก๊าซเรือนกระจกสูง เพื่อส่งเสริมให้ประเทศผู้ผลิตสินค้านำเข้าปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ความสำคัญของ CBAM

CBAM มีความสำคัญในหลายด้าน ดังนี้

 • การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยกระตุ้นให้ประเทศผู้ผลิตสินค้านำเข้าปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้การค้าระหว่างประเทศมีความยั่งยืนมากขึ้น
 • การป้องกันการย้ายถิ่นฐานของอุตสาหกรรมCBAM ช่วยป้องกันการย้ายถิ่นฐานของอุตสาหกรรมจากประเทศที่มีกฎระเบียบการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้มงวดไปยังประเทศที่มีกฎระเบียบที่เข้มงวดน้อยกว่า
 • การส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมCBAM ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดโลก โดยการกำหนดค่าปรับคาร์บอนสำหรับสินค้านำเข้า ทำให้สินค้าที่ผลิตในประเทศที่มีมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงไม่ได้รับผลกระทบทางการแข่งขัน

วิธีการทำงานของ CBAM

CBAMทำงานโดยการกำหนดค่าปรับคาร์บอนสำหรับสินค้านำเข้าที่มีก๊าซเรือนกระจกสูง สินค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุมของCBAM ประกอบด้วยสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก เช่น เหล็ก ซีเมนต์ และปุ๋ย การกำหนดค่าปรับคาร์บอนจะพิจารณาจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของสินค้านั้น ๆ และค่าปรับคาร์บอนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสินค้าถูกนำเข้าสู่ตลาด EU

ผลกระทบของCBAM ต่อธุรกิจอุตสาหกรรม

CBAMจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอุตสาหกรรมทั่วโลกในหลายด้าน ดังนี้

 • การปรับปรุงกระบวนการผลิต ธุรกิจอุตสาหกรรมที่ส่งออกสินค้าไปยัง EU จะต้องปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียค่าปรับคาร์บอน ทำให้เกิดการลงทุนในเทคโนโลยีที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการลงทุนในเทคโนโลยีที่สะอาดอาจทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้าอาจสูงขึ้นตามมา
 • การแข่งขันในตลาดโลก ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดโลก ทำให้ธุรกิจที่มีมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีโอกาสในการแข่งขันที่ดีกว่า
 • การเปลี่ยนแปลงทางการค้า อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการค้า โดยธุรกิจที่ไม่สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอาจสูญเสียตลาดใน EU และหันไปทำการค้าในตลาดอื่น ๆ แทน

แนวทางในการปรับตัวเพื่อรับมือกับCBAM

ธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับ CBAMดังนี้

 • การลงทุนในเทคโนโลยีที่สะอาด ธุรกิจควรลงทุนในเทคโนโลยีที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต
 • การปรับปรุงกระบวนการผลิต ธุรกิจควรปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานทดแทน
 • การตรวจสอบและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ธุรกิจควรมีระบบการตรวจสอบและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถติดตามและปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
 • การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ธุรกิจควรร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อพัฒนามาตรการและนโยบายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การนำCBAM มาใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรม

 • การวิเคราะห์ผลกระทบ ธุรกิจควรทำการวิเคราะห์ผลกระทบของCBAM ต่อกระบวนการผลิตและการค้าของตนเอง เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถวางแผนรับมือได้อย่างเหมาะสม
 • การปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต การนำเทคโนโลยีที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการผลิต เช่น การใช้พลังงานทดแทน การลดการใช้วัสดุที่เป็นพิษ และการนำกระบวนการรีไซเคิลมาใช้
 • การพัฒนากลยุทธ์การตลาด ธุรกิจควรพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่เน้นถึงความยั่งยืนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้บริโภค
 • การสื่อสารและการฝึกอบรม ธุรกิจควรสื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับ CBAMและความสำคัญของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการจัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการปรับปรุงกระบวนการผลิต

อนาคตของCBAM และความยั่งยืน

CBAMเป็นมาตรการที่มีศักยภาพในการส่งเสริมความยั่งยืนในระดับโลก โดยการกระตุ้นให้ธุรกิจอุตสาหกรรมทั่วโลกปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างไรก็ตาม การนำCBAM มาใช้จำเป็นต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนามาตรการที่เป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีผลกระทบทางลบต่อการค้าและเศรษฐกิจโลก

ในอนาคต CBAMอาจขยายการควบคุมไปยังสินค้ากลุ่มอื่น ๆ นอกเหนือจากอุตสาหกรรมหนัก เช่น อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจโลก

การสนับสนุนจากภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศ

การนำCBAM มาใช้จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อให้มาตรการนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง การสนับสนุนดังกล่าวอาจประกอบด้วย:

 • การพัฒนานโยบายและกฎหมาย ภาครัฐควรพัฒนานโยบายและกฎหมายที่สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการนำCBAM มาใช้ รวมถึงการกำหนดมาตรการที่เป็นธรรมและโปร่งใส
 • การให้เงินสนับสนุนและสิ่งจูงใจ ภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศควรให้เงินสนับสนุนและสิ่งจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจอุตสาหกรรมปรับปรุงกระบวนการผลิตและลงทุนในเทคโนโลยีที่สะอาด
 • การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศควรสร้างความร่วมมือในการพัฒนามาตรการและนโยบายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีผลกระทบทางลบต่อการค้าและเศรษฐกิจโลก

ตัวอย่างความสำเร็จในการใช้CBAM

 • อุตสาหกรรมเหล็ก ธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล็กที่ปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยการใช้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีที่สะอาด ส่งผลให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาด EU ได้
 • อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ การลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้พลังงานต่ำและการใช้วัสดุทดแทนในกระบวนการผลิต ทำให้อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดต้นทุนการผลิตได้
 • อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ การพัฒนาและนำกระบวนการผลิตที่ใช้พลังงานทดแทนและวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ ทำให้อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มความยั่งยืนในการผลิต

แนวโน้มในอนาคตและข้อเสนอแนะ

ในอนาคต อาจได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความเข้มงวดมากขึ้น เพื่อให้สามารถควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจโลก ธุรกิจอุตสาหกรรมควรเตรียมตัวและปรับตัวให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

 • การสร้างกลยุทธ์ระยะยาว ธุรกิจควรสร้างกลยุทธ์ระยะยาวที่เน้นถึงความยั่งยืนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 • การลงทุนในนวัตกรรมและเทคโนโลยี การลงทุนในนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้
 • การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ธุรกิจควรสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อพัฒนามาตรการและนโยบายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการใช้เทคโนโลยีที่สะอาด

จากที่กล่าวมา

   CBAM(Carbon Border Adjustment Mechanism) เป็นกลไกการปรับปรุงคาร์บอนชายแดนที่มีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการค้าระหว่างประเทศ โดยการกำหนดค่าปรับคาร์บอนสำหรับสินค้านำเข้าที่มีก๊าซเรือนกระจกสูง มาตรการนี้มีความสำคัญในการส่งเสริมความยั่งยืนและการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจอุตสาหกรรมจำเป็นต้องปรับตัวและลงทุนในเทคโนโลยีที่สะอาดเพื่อรับมือกับCBAM และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

การนำCBAM มาใช้ไม่เพียงแต่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ยังเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจอุตสาหกรรมทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้โลกของเราก้าวไปสู่อนาคตที่ดีและยั่งยืนมากขึ้น

บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด  รองรับปัญหาของกากของเสียอุตสาหกรรมและมลพิษในองค์กรด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญและทีมปฏิบัติการประมวลผลที่มีกระบวนการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและตามระเบียบทาง กฎหมายสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ 

EN-TECH  คือทางออกที่ตอบโจทย์ทุกปัญหาในการจัดการอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

"หากคุณรู้สึกว่า ขั้นตอนหรือการดำเนินการเหล่านี้ ไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัด ลองมาใช้บริการส่งกำจัดของเสียกับเราสิ!"

หมดกังวลกับขั้นตอนเหล่านี้

หากท่านเลือกใช้บริการเอ็น-เทคฯ
- เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ฟรี!
- เรามีทีมซัพพอร์ตยื่นขออนุญาตให้ ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่ติดตามผลการอนุมัติกับกรมโรงงานฯ หรืออุตสาหกรรมจังหวัด ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่คอยติดตาม และแจ้งเตือนก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ ฟรี!

สนใจใช้บริการ กำจัดของเสีย
โทรเลย Hotline 24 ชม. : 086 318 8970
แอดไลน์ได้ที่ LINE : >>คลิกแอดไลน์<<

บริการฟรีๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายหายห่วงให้ลูกค้าของเรา

✅หมดกังวลกับการดำเนินการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์
✅หมดกังวลเรื่องงานเอกสาร มอบงานยุ่งๆให้เราดูแล
✅หมดกังวลเรื่องกฏหมาย เราเชี่ยวชาญพร้อมสนับสนุน
✅หมดกังวลเรื่องเวลา ให้เราติดตามและดูแลทุกขั้นตอนการติดตามผล
Free ที่ปรึกษา แนะนำทุกขั้นตอน พร้อมให้บริการตลอด 24 Hr.
ให้เรื่องกฏหมายกากอุตสาหกรรมเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับคุณ
โทรเลย ☎ : 0863188970 (24 ชั่วโมง)
📌 สอบถามและติดต่อบริการ
📲 : LINE : @entechnology

 เงื่อนไขการให้บริการ

✅ รับกำจัดกากอุตหกรรมขั้นต่ำ 100 กิโลกรัม

✅ ให้บริการกลุ่มอุตสาหกรรม บริษัท โรงพยาบาล และราชการ เท่านั้น

✅ ให้บริการลูกค้าที่มีแผนดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี

✅ ให้บริการทำความสะอาดในพื้นที่อับอากาศ บ่อน้ำเสีย,บ่อเก็บน้ำ,ถังไซโลวัตถุดิบ

❎ ไม่รับซื้อกากอุตสาหกรรม

บริษัทรับกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม รับกำจัดกากอุตสาหกรรม รับกำจัดกากของเสีย รับกำจัดกากตะกอน รับทำลายสินค้า นำมาดำเนินการตามรายละเอียดใบอนุญาตประเภท 105  (3-105-145/47สป) และ ใบอนุญาตโรงงานประเภท 106 (3-106-5/48สป) ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่
– ใบอนุญาตประเภท 105 คือ เป็นการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (011)
– ใบอนุญาตลำดับที่ 106 คือ การนำของเสียที่มีค่าความร้อนเช่น Solvent , น้ำมันใช้แล้ว , น้ำมันปนน้ำ , เศษผ้าปนเปื้อน , ขยะปนเปื้อน , วัสดุปนเปื้อน , ถุงมือปนเปื้อน , กากสี , COOLANT , สารดูดความชื้น , วัสดุพ่นขัดผิว , กากหมึกพิมพ์ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการ BLENDING แล้วนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสมให้กับโรงปูน (042) และหลอดไฟเสื่อมสภาพ , แบตเตอรี่ , กระป๋องสเปรย์, ผงคาร์บอน , SLAG , ผงเจียร  นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล (049) และภาชนะปนเปื้อน นำมาผ่านกระบวนการล้างถัง (049)

♻️En-Tech บริการปรึกษาปัญหากากอุตสาหกรรมกับเราฟรี วางภาชนะบรรจุขยะฟรี แถมเรียกใช้บริการงาน 24ชม.

 • รับกำจัดกากของเสีย อันตราย และไม่อันตราย
 • รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • รับขนส่งกากของเสีย
 • รับ WASTE ไปทำปุ๋ย
 • รับ CLEANING บ่อบำบัด รีโนเวท และ ดูแลระบบบ่อบำบัด
 • มีโรงปุ๋ยเป็นของตนเองเอง ที่ฉะเชิงเทรา
 • มีโรงงานเองที่มีใบอนุญาตถูกต้อง 105 และ 106
 • มีรถขนส่งเองที่มี วอ.8 และ GPS ทุกคัน
 • มีเจ้าหน้าที่ในการช่วยขนย้ายของเสีย ฟรี !!!!!!!!
 • มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมทำงานในที่อับอากาศ

เหตุผล ที่ควรใช้บริการจากเรา ให้บริการ 24 ชั่วโมง ลูกค้าเรียกใช้บริการได้ทันที , มีรถขนส่งเองทุกประเภท ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ และบริการตรงเวลา , มีโรงปุ๋ยเป็นของตัวเอง ชำนาญและรู้วิธี ในการนำ Waste มาทำปุ๋ย , มีใบอนุญาต 105 และ 106 รับของเสียมา Blending , Recycle ได้เอง , มี Reference ลูกค้าใช้บริการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญการ กำจัดกากอุตสาหกรรม และไม่ผิดพลาด , ทำความสะอาดหน้างานหลังการขนงานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ลูกค้าไม่ต้องจัดการเอง , ติดตั้ง GPS ที่รถทุกคัน, มีภาพถ่ายและเอกสารยืนยันการทำลาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าของเสียนำไปกำจัดแล้วจริง

Our Customer

ลูกค้าบางส่วนของเรา

รายชื่อจังหวัดที่เราให้บริการ บริษัทรับกําจัดขยะอุตสาหกรรม 

สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ชลบุรี ระยอง นทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ นครเจริญ ขอนแก่น อุดรธานีเลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ อุทัยธานี เพชรกำแพง ตาก สุโขทัย พิษณุโลกพิจิตร เพชรบูรณ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร สงขลาตู สลตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส