บริการงาน ล้างที่อับอากาศ บ่ออับอากาศ – Confined space Cleaning

บริการงานที่อับอากาศ ล้างทำความสะอาดบ่อ ถัง ไซโล

การทำงานในพื้นที่อับอากาศ

ต้องดำเนินการโดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม และได้รับใบอนุญาตแล้วเท่านั้นเนื่องจาก “อันตรายจากการทำงานในที่อับอากาศ”

พื้นที่อับอากาศ (Confined Space)

  • พื้นที่ซึ่งมีขนาดเล็ก แก๊สหรือไอที่เกิดขึ้นในบริเวณนั้น ไม่สามารถระบายออกไปได้ มีออกซิเจนไม่เพียงพอต่อการหายใจ อาจมีแก๊สที่สามารถติดไฟได้
  • หากเกิดเหตุอันตรายต่อตัวผู้ปฎิบัติงานในพื่นที่อับอากาศ การเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่กำลังปฏิบัติงานเป็นไปได้ยาก
  • ทางเข้า-ออก แคบมีพื้นที่จำกัด หรืออยู่ไกลจากจุดที่ปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศต้องมีความปลอดภัย ต้องวางแผนการทำงานโดยผู้ที่เชี่ยวชาญ และเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม และมีใบอนุญาตเข้าทำงานในที่อับอากาศเท่านั้น

เคสตัวอย่าง และการดำเนินการของเราที่ผ่านมา

ปัญหาของลูกค้าที่มีความต้องการเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงานในพื้นที่อับอากาศจากผู้รับเหมา-ผู้รับจ้าง

บริษัทรับเหมาติดตั้งและซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในโรงงาน

โดยระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน A มีปัญหา อุปกรณ์ภายในบ่อบำบัดน้ำเสียชำรุด และต้องมีการทำความสะอาดพื้นที่ภายในบ่อบำบัด ก่อนทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ แต่ด้วยสภาพของพื้นที่การทำงานเป็นพื้นที่อับอากาศ การดำเนินการต่างๆในพื่นที่ จำเป็นต้องให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมและมีใบอนุญาตการทำงานในพื้นที่อับอากาศเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปปฏิบัติการได้
ดังนั้นทางบริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งมีใบอนุญาตครบถ้วนทั้ง การทำงานในที่อับอากาศ และที่สูง จึงเข้าปฏิบัติการ ทำความสะอาดพื้นที่ภายในบ่อบำบัด ด้วยเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการฝึกอบรม พร้อมอุปกรณ์ป้องกันต่างๆจากอันตรายในพื้นที่อับอากาศอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการซ่อมบำรุงของทีมงานลูกค้าต่อไป

โรงงานอาหารแห่งหนึ่ง มีการทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำดีเป็นประจำทุกเดือน

เพื่อให้น้ำใช้ในกระบวนการผลิตมีมาตรฐาน แต่การทำความสะอาดบ่อน้ำดีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด ไม่มีใบอนุญาตทำงานในพื้นที่อับอากาศ หรืออุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็นในการทำงาน โดยการทำงานในพื้นที่อับอากาศย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา หากเกิดอันตรายย่อมไม่คุ้มเสีย เพียงแค่ขาดเอกสารจำเป็นในการทำงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยประจำโรงงานจึงต้องเข้มงวดเกี่ยวกับงานในพื้นที่อับอากาศให้มากที่สุด เพราะส่งผลถึงแก่ชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน

ถังแคปซูลกรองน้ำขนาด 35 คิว วัสดุตัวกรองภายในเสื่อมสภาพจากการใช้งานมาแล้วหลายปี

ลูกค้าจำเป็นต้องเปลี่ยนวัสดุตัวกรองชุดใหม่ เพื่อให้ประสิทธิภาพการกรองน้ำเป็นไปได้ดีมากที่สุด แต่ในกระบวนการเปลี่ยนวัสดุกรอง ต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานที่มีใบอนุญาตทำงานในพื้นที่อับอากาศ เนื่องจากพื้นที่ภายในถังแคปซูล เป็นพื้นที่มีขนาดจำกัด มีทางเข้าออกเพียงทางเดียว จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานที่มีใบอนุญาต เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างปลอดภัยมากที่สุด

การเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ

ตรวจสอบปริมาณออกซิเจน สารเคมีและแก๊สต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการขาดออกซิเจน หรือการระเบิด, การเป็นพิษเกิดขึ้น ด้วยเครื่องมือ GAS DETECTOR

ตรวจสอบสภาพอากาศว่าสามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้หรือไม่ ซึ่งตัวแก๊ส สามารถตรวจค่าได้ตามมาตรฐาน โดยค่าที่สามารถตรวจวัดได้ทั้ง 4 ค่าคือ

  • ค่า ออกซิเจน ต้องมีค่าระหว่าง (O2) 19.5 – 23.5 %
  • ค่า คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)ไม่เกิน 35 ppm
  • ค่า แก๊สที่ติดไฟได้ (LEL) ไม่เกิน 10%
  • ค่า ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H₂S) ไม่เกิน 10 ppm

ทำการระบายอากาศพื้นที่ จนกว่าจะอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยในการเข้าปฎิบัติงาน ด้วยชุดอุปกรณ์ AIR BLOWER

ตัวเติมอากาศเข้า หรือ นำอากาศเสียออก ในกรณีที่สภาพอากาศในพื้นที่อับอากาศไม่ปกติและไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ โดยมี 3 ขนาด เพื่อปรับใช้กับลักษณะงานแต่ละประเภทโดยใช้ร่วมกับท่อส่งลม

TRI POD
อุปกรณ์ Safety ช่วยเคลื่อนย้ายในแนวดิ่ง ใช้ในกรณีฉุกเฉิน หากเกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ จะดึงผู้ปฏิบัติงานขึ้นมา

การเตรียมอุปกรณ์สำหรับ ล้างที่อับอากาศ บ่ออับอากาศ – Confined space Cleaning สำหรับงานทุกประเภท

HYDRAULIC POWER PACK ตัวขับเคลื่อน Submeraible pump hydraulic driven หรือปรับใช้กับอุปกรณ์อื่นตามหน้างานที่ขับเคลื่อนด้วยระบบhydraulic มีoperating pressure max 204 bar

SUBMERSIBLE PUMP HYDRAULIC DRIVEN
สามารถ ขนย้ายไปติดตั้งหน้างานได้ ซึ่งเป็น Pump ที่มีประสิทธิภาพในการดูด สูงและสามารถ หย่อนลงไปดูดภายในบ่อของลูกค้าได้

โดย มีค่า Head max ที่ 64 เมตร และ Max Flow rate ที่ 170 Cu.m./hour ซึ่งสามารถสูบและส่งขนย้ายได้ไกล ในเวลาอันสั้น

HIGH PRESSURE
เครื่อง ฉีดน้ำแรงดันสูง ใช้ในการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นและผนังที่มีคราบฝังแน่น มีแรงดันที่ 140 Bar (ฉีดคราบฝังแน่นออก)

การอนุญาตให้เข้าทำงานในพื้นที่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดำเนินการโดยผู้ที่มีใบอนุญาตทำงานที่อับอากาศ และอาจรวมถึงใบอนุญาตทำงานที่สูงถ้าสถานที่ปฏิบัติงานมีความสูงตั้งแต่ 4เมตรขึ้นไป

ใบอนุญาตทำงาน ที่สูง ที่อับอากาศ

"หากคุณรู้สึกว่า ขั้นตอนหรือการดำเนินการเหล่านี้ ไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัด ลองมาใช้บริการส่งกำจัดของเสียกับเราสิ!"

หมดกังวลกับขั้นตอนเหล่านี้

หากท่านเลือกใช้บริการเอ็น-เทคฯ
- เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ฟรี!
- เรามีทีมซัพพอร์ตยื่นขออนุญาตให้ ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่ติดตามผลการอนุมัติกับกรมโรงงานฯ หรืออุตสาหกรรมจังหวัด ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่คอยติดตาม และแจ้งเตือนก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ ฟรี!

สนใจใช้บริการ กำจัดของเสีย
โทรเลย Hotline 24 ชม. : 086 318 8970
แอดไลน์ได้ที่ LINE : >>คลิกแอดไลน์<<

บริการฟรีๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายหายห่วงให้ลูกค้าของเรา

✅หมดกังวลกับการดำเนินการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์
✅หมดกังวลเรื่องงานเอกสาร มอบงานยุ่งๆให้เราดูแล
✅หมดกังวลเรื่องกฏหมาย เราเชี่ยวชาญพร้อมสนับสนุน
✅หมดกังวลเรื่องเวลา ให้เราติดตามและดูแลทุกขั้นตอนการติดตามผล
Free ที่ปรึกษา แนะนำทุกขั้นตอน พร้อมให้บริการตลอด 24 Hr.
ให้เรื่องกฏหมายกากอุตสาหกรรมเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับคุณ
โทรเลย ☎ : 0863188970 (24 ชั่วโมง)
📌 สอบถามและติดต่อบริการ
📲 : LINE : @entechnology

ผลงานที่ผ่านมา