การจัดการกากอุตสาหกรรม มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน อุตสาหกรรมสีเขียว

อุตสาหกรรมสีเขียว

ในยุคที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกต้องเผชิญ อุตสาหกรรมสีเขียวหรือ Green Industry จึงกลายเป็นแนวทางที่หลายประเทศและองค์กรต้องการนำมาใช้เพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บทความนี้จะขยายความเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างละเอียด ครอบคลุมแนวทางการพัฒนา ประโยชน์ และตัวอย่างจากทั่วโลก

อุตสาหกรรมสีเขียว(Green Industry) คือ

อุตสาหกรรมสีเขียวหมายถึงการดำเนินธุรกิจและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้พลังงาน และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการใช้พลังงานทดแทนและการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ อุตสาหกรรมสีเขียวยังรวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการจัดการหลังการใช้ผลิตภัณฑ์

แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว

 1. การใช้พลังงานทดแทน
  • การใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานน้ำ เป็นการลดการพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • ตัวอย่างเช่น ในหลายประเทศในยุโรป การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านและโรงงานเป็นเรื่องปกติ ช่วยลดการใช้พลังงานจากแหล่งที่ไม่ยั่งยืน
 1. การอนุรักษ์ทรัพยากร
  • การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การนำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิล เป็นวิธีการที่ช่วยลดปริมาณขยะและการสูญเสียทรัพยากร
  • บริษัทอิเล็กทรอนิกส์หลายแห่งได้นำโปรแกรมรีไซเคิลอุปกรณ์เก่ามาใช้ ช่วยลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์และนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่
 1. การปรับปรุงกระบวนการผลิต
  • การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการผลิต เช่น การใช้ระบบผลิตแบบประหยัดพลังงานและลดของเสีย จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ตัวอย่างเช่น การใช้ระบบผลิตที่ใช้หุ่นยนต์และ AI ในการควบคุมการผลิต ทำให้สามารถลดของเสียและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 1. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
  • การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและดำเนินงานตามแนวทางอุตสาหกรรมสีเขียว
  • การจัดการอบรมและการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานเกี่ยวกับความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของ อุตสาหกรรมสีเขียว

 1. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • การดำเนินธุรกิจและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการปนเปื้อนของน้ำและดิน และลดปริมาณขยะ ซึ่งเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม
  • ตัวอย่างเช่น การใช้พลังงานทดแทนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
  • การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยลดการใช้พลังงานและทรัพยากร เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาด และลดต้นทุนการผลิตในระยะยาว
  • การใช้ระบบผลิตที่มีประสิทธิภาพช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรและเพิ่มผลผลิต
 1. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
  • การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและชุมชน ทำให้บริษัทได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจจากผู้บริโภค
  • บริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมักได้รับความนิยมและการสนับสนุนจากผู้บริโภคมากขึ้น
 1. สร้างความยั่งยืนในระยะยาว
  • การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมช่วยสร้างความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตและพัฒนาได้อย่างมั่นคงในระยะยาว
  • การลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยสร้างฐานรากที่แข็งแกร่งสำหรับอนาคต

ตัวอย่างของ อุตสาหกรรมสีเขียว

 1. อุตสาหกรรมพลังงาน
  • บริษัทพลังงานทดแทนเช่น Tesla และ SolarCity ได้นำเทคโนโลยีแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่พลังงานสูงมาใช้เพื่อสร้างระบบพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน
  • การใช้พลังงานลมในประเทศเดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์ได้กลายเป็นต้นแบบของการใช้พลังงานทดแทนในระดับชาติ
 1. อุตสาหกรรมยานยนต์
  • บริษัทผลิตรถยนต์เช่น Toyota และ BMW ได้นำเทคโนโลยีไฮบริดและไฟฟ้ามาใช้ในการผลิตรถยนต์ที่ประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและการสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าทั่วโลกเป็นการส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 1. อุตสาหกรรมอาหาร
  • บริษัทผลิตอาหารเช่น Unilever และ Nestlé ได้พัฒนากระบวนการผลิตที่ลดการใช้พลังงานและน้ำ รวมถึงการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การส่งเสริมการใช้วัตถุดิบที่มาจากการเกษตรยั่งยืนและการลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก

อุตสาหกรรมสีเขียว(Green Industry) มีกี่ระดับ

โรงงานสีเขียว หรือ อุตสาหกรรมสีเขียว เป็นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืน โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ แต่ละระดับมีการปฏิบัติที่ต้องทำให้ครบถ้วน ดังนี้:

ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment)

โรงงานต้องกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน และสื่อสารนโยบายเหล่านี้ให้บุคลากรทุกคนรับทราบ เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม

ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity)

โรงงานต้องจัดทำแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาแล้วเสร็จ จากนั้นนำแผนงานไปปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

โรงงานต้องติดตามและประเมินผลจากการดำเนินงานตามแผนงานสิ่งแวดล้อม และทบทวนระบบที่มีอยู่เพื่อคงรักษามาตรฐานที่ดีไว้

ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)

โรงงานต้องจัดทำแผนการตามข้อ 3 ให้ครบทุกข้อ พร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ตามมาตรฐาน ISO 26000 และรายงานผลลัพธ์ให้สาธารณชนรับทราบ

ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network)

โรงงานต้องจัดทำแผนการตามข้อ 4 ให้ครบทุกข้อ พร้อมส่งเสริมและสร้างสัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างเครือข่าย Supply Chain กับชุมชนและผู้บริโภค และรายงานผลลัพธ์ต่อสาธารณชน

จากที่กล่าวมา

อุตสาหกรรมสีเขียว เป็นแนวทางที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังสร้างความยั่งยืนและความเจริญเติบโตให้กับอุตสาหกรรมในระยะยาว

การก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ รัฐบาล และประชาชน การร่วมมือกันจะทำให้เราสามารถสร้างโลกที่สะอาดและยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไปได้อย่างแท้จริง

บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด มุ่งมั่นตอบสนองต่อปัญหากากของเสียอุตสาหกรรมและมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการรวบรวมทีมผู้เชี่ยวชาญและทีมปฏิบัติการขนส่งที่มีความสามารถในการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและตามข้อกำหนดทางกฎหมาย หากสนใจสามารถ ติดต่อสอบถาม

EN-TECH คือ ทางออกที่ตอบโจทย์ทุกปัญหา ด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

ติดต่อสอบถาม 

"หากคุณรู้สึกว่า ขั้นตอนหรือการดำเนินการเหล่านี้ ไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัด ลองมาใช้บริการส่งกำจัดของเสียกับเราสิ!"

หมดกังวลกับขั้นตอนเหล่านี้

หากท่านเลือกใช้บริการเอ็น-เทคฯ
- เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ฟรี!
- เรามีทีมซัพพอร์ตยื่นขออนุญาตให้ ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่ติดตามผลการอนุมัติกับกรมโรงงานฯ หรืออุตสาหกรรมจังหวัด ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่คอยติดตาม และแจ้งเตือนก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ ฟรี!

สนใจใช้บริการ กำจัดของเสีย
โทรเลย Hotline 24 ชม. : 086 318 8970
แอดไลน์ได้ที่ LINE : >>คลิกแอดไลน์<<

บริการฟรีๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายหายห่วงให้ลูกค้าของเรา

✅หมดกังวลกับการดำเนินการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์
✅หมดกังวลเรื่องงานเอกสาร มอบงานยุ่งๆให้เราดูแล
✅หมดกังวลเรื่องกฏหมาย เราเชี่ยวชาญพร้อมสนับสนุน
✅หมดกังวลเรื่องเวลา ให้เราติดตามและดูแลทุกขั้นตอนการติดตามผล
Free ที่ปรึกษา แนะนำทุกขั้นตอน พร้อมให้บริการตลอด 24 Hr.
ให้เรื่องกฏหมายกากอุตสาหกรรมเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับคุณ
โทรเลย ☎ : 0863188970 (24 ชั่วโมง)
📌 สอบถามและติดต่อบริการ
📲 : LINE : @entechnology

 เงื่อนไขการให้บริการ

✅ รับกำจัดกากอุตหกรรมขั้นต่ำ 100 กิโลกรัม

✅ ให้บริการกลุ่มอุตสาหกรรม บริษัท โรงพยาบาล และราชการ เท่านั้น

✅ ให้บริการลูกค้าที่มีแผนดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี

✅ ให้บริการทำความสะอาดในพื้นที่อับอากาศ บ่อน้ำเสีย,บ่อเก็บน้ำ,ถังไซโลวัตถุดิบ

❎ ไม่รับซื้อกากอุตสาหกรรม

บริษัทรับกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม รับกำจัดกากอุตสาหกรรม รับกำจัดกากของเสีย รับกำจัดกากตะกอน รับทำลายสินค้า นำมาดำเนินการตามรายละเอียดใบอนุญาตประเภท 105  (3-105-145/47สป) และ ใบอนุญาตโรงงานประเภท 106 (3-106-5/48สป) ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่
– ใบอนุญาตประเภท 105 คือ เป็นการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (011)
– ใบอนุญาตลำดับที่ 106 คือ การนำของเสียที่มีค่าความร้อนเช่น Solvent , น้ำมันใช้แล้ว , น้ำมันปนน้ำ , เศษผ้าปนเปื้อน , ขยะปนเปื้อน , วัสดุปนเปื้อน , ถุงมือปนเปื้อน , กากสี , COOLANT , สารดูดความชื้น , วัสดุพ่นขัดผิว , กากหมึกพิมพ์ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการ BLENDING แล้วนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสมให้กับโรงปูน (042) และหลอดไฟเสื่อมสภาพ , แบตเตอรี่ , กระป๋องสเปรย์, ผงคาร์บอน , SLAG , ผงเจียร  นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล (049) และภาชนะปนเปื้อน นำมาผ่านกระบวนการล้างถัง (049)

♻️En-Tech บริการปรึกษาปัญหากากอุตสาหกรรมกับเราฟรี วางภาชนะบรรจุขยะฟรี แถมเรียกใช้บริการงาน 24ชม.

 • รับกำจัดกากของเสีย อันตราย และไม่อันตราย
 • รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • รับขนส่งกากของเสีย
 • รับ WASTE ไปทำปุ๋ย
 • รับ CLEANING บ่อบำบัด รีโนเวท และ ดูแลระบบบ่อบำบัด
 • มีโรงปุ๋ยเป็นของตนเองเอง ที่ฉะเชิงเทรา
 • มีโรงงานเองที่มีใบอนุญาตถูกต้อง 105 และ 106
 • มีรถขนส่งเองที่มี วอ.8 และ GPS ทุกคัน
 • มีเจ้าหน้าที่ในการช่วยขนย้ายของเสีย ฟรี !!!!!!!!
 • มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมทำงานในที่อับอากาศ

เหตุผล ที่ควรใช้บริการจากเรา ให้บริการ 24 ชั่วโมง ลูกค้าเรียกใช้บริการได้ทันที , มีรถขนส่งเองทุกประเภท ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ และบริการตรงเวลา , มีโรงปุ๋ยเป็นของตัวเอง ชำนาญและรู้วิธี ในการนำ Waste มาทำปุ๋ย , มีใบอนุญาต 105 และ 106 รับของเสียมา Blending , Recycle ได้เอง , มี Reference ลูกค้าใช้บริการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญการ กำจัดกากอุตสาหกรรม และไม่ผิดพลาด , ทำความสะอาดหน้างานหลังการขนงานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ลูกค้าไม่ต้องจัดการเอง , ติดตั้ง GPS ที่รถทุกคัน, มีภาพถ่ายและเอกสารยืนยันการทำลาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าของเสียนำไปกำจัดแล้วจริง

Our Customer

ลูกค้าบางส่วนของเรา

รายชื่อจังหวัดที่เราให้บริการ กำจัดกากอุตสาหกรรม

สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ชลบุรี ระยอง นนทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยธร ชัยภูมิ อำนาจเจริญ ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิส