ร่วมสร้างสังคมปลอดภัย กำจัดสารเคมี ป้องกันมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

กำจัดสารเคมี

การกำจัดสารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญสูงสุดในยุคที่เราต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้นทุกวัน สารเคมีที่ถูกปล่อยออกมาในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นจากโรงงานอุตสาหกรรม การเกษตร หรือการใช้ในชีวิตประจำวัน ล้วนสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ได้อย่างร้ายแรง

การจัดการสารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางเคมี แต่ยังช่วยป้องกันการปนเปื้อนในดิน น้ำ และอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ทั้งหมด การปล่อยสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำสามารถทำลายชีวิตสัตว์น้ำและปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหาร นำมาซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ในระยะยาว

การกำจัดสารเคมีอย่างเหมาะสมยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและการใช้ชีวิต โดยการป้องกันการสัมผัสกับสารเคมีที่เป็นอันตราย การปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบที่เข้มงวดในการกำจัดสารเคมีจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับคนงานและชุมชนโดยรอบ

ท้ายที่สุด การจัดการและกำจัดสารเคมีอย่างถูกต้องเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรและบุคคลควรให้ความสำคัญ เพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยและยั่งยืนสำหรับทุกคน

สารเคมี คือ

สารหรือองค์ประกอบที่มีองค์ประกอบทางเคมีที่แน่นอนและมีคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพเฉพาะตัว ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งธาตุ (Element) หรือสารประกอบ (Compound) ที่เกิดจากการรวมตัวของธาตุต่างๆ สารเคมีสามารถพบได้ทั้งในธรรมชาติและถูกผลิตขึ้นโดยมนุษย์เพื่อใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตร และการดำเนินชีวิตประจำวัน

คุณสมบัติของสารเคมี

1. คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties)

คุณสมบัติทางกายภาพของสารเคมีหมายถึงลักษณะของสารที่สามารถสังเกตเห็นหรือวัดได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีของสารนั้นๆ ซึ่งประกอบด้วย:

 • จุดเดือด (Boiling Point)
  • อุณหภูมิที่สารเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นก๊าซ ภายใต้ความดันบรรยากาศปกติ
  • ตัวอย่าง: น้ำมีจุดเดือดที่ 100 องศาเซลเซียส
 • จุดหลอมเหลว (Melting Point)
  • อุณหภูมิที่สารเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว
  • ตัวอย่าง: น้ำแข็งมีจุดหลอมเหลวที่ 0 องศาเซลเซียส
 • ความหนาแน่น (Density)
  • มวลของสารต่อหน่วยปริมาตร โดยมักแสดงเป็นหน่วยกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (g/cm³) หรือกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/m³)
  • ตัวอย่าง: ความหนาแน่นของน้ำคือ 1 g/cm³
 • สี (Color)
  • การแสดงผลที่เกิดขึ้นจากการสะท้อนหรือการดูดกลืนแสงของสาร
  • ตัวอย่าง: ทองคำมีสีเหลือง เงินมีสีขาว
 • กลิ่น (Odor)
  • ลักษณะของกลิ่นที่สารเปล่งออกมา สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสของมนุษย์
  • ตัวอย่าง: แอมโมเนียมีกลิ่นฉุน
 • สถานะ (State of Matter)
  • สถานะทางกายภาพของสารในอุณหภูมิและความดันปกติ เช่น ของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ
  • ตัวอย่าง: ออกซิเจนในสถานะก๊าซ น้ำในสถานะของเหลว

2. คุณสมบัติทางเคมี (Chemical Properties)

คุณสมบัติทางเคมีของสารเคมีหมายถึงลักษณะที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือโครงสร้างของสารเมื่อมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย

 • ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
  • การวัดค่าความเป็นกรดหรือด่างของสารละลาย โดยมีสเกลจาก 0 ถึง 14 ค่า pH ต่ำกว่า 7 แสดงถึงความเป็นกรด และค่าที่สูงกว่า 7 แสดงถึงความเป็นด่าง
  • ตัวอย่าง: น้ำมะนาวมี pH ประมาณ 2 (กรด) น้ำสบู่มี pH ประมาณ 9 (ด่าง)
 • ความไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี (Reactivity)
  • ความสามารถของสารในการทำปฏิกิริยากับสารอื่นๆ ซึ่งอาจเกิดการระเบิด การเกิดก๊าซ หรือการปลดปล่อยพลังงาน
  • ตัวอย่าง: โซเดียมมีความไวสูงเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำ ทำให้เกิดการระเบิด
 • ความสามารถในการติดไฟ (Flammability)
  • ความสามารถของสารในการติดไฟและเผาไหม้เมื่อมีแหล่งพลังงาน เช่น ความร้อน หรือประกายไฟ
  • ตัวอย่าง: แอลกอฮอล์เป็นสารที่ติดไฟง่าย
 • ความเป็นพิษ (Toxicity)
  • ความเป็นอันตรายของสารที่มีต่อสิ่งมีชีวิต เมื่อได้รับสารผ่านทางการหายใจ การรับประทาน หรือการสัมผัส
  • ตัวอย่าง: สารหนูเป็นสารที่มีความเป็นพิษสูง
 • การเกิดปฏิกิริยาการสลายตัว (Decomposition)
  • ความสามารถของสารในการสลายตัวเป็นสารอื่นๆ ภายใต้สภาวะที่กำหนด เช่น ความร้อน หรือการสัมผัสกับสารเคมีอื่น
  • ตัวอย่าง: ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สลายตัวเป็นน้ำและออกซิเจนเมื่อสัมผัสกับแสงหรือความร้อน

การเข้าใจคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารเคมีเป็นสิ่งสำคัญในการใช้งานและการจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม

ประเภทของสารเคมีตามสถานะ

 1. ของแข็ง (Solid)
  • สารเคมีในสถานะของแข็งมีรูปร่างและปริมาตรคงที่ เช่น เกลือ น้ำตาล
 2. ของเหลว (Liquid)
  • สารเคมีในสถานะของเหลวมีปริมาตรคงที่แต่รูปร่างไม่คงที่ เช่น น้ำ แอลกอฮอล์
 3. ก๊าซ (Gas)
  • สารเคมีในสถานะก๊าซไม่มีรูปร่างและปริมาตรคงที่ เช่น ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์

ประเภทของสารเคมี มีอะไรบ้าง?

สารเคมีสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะการใช้งานและคุณสมบัติของสารเคมีนั้นๆ โดยหลักๆ แล้วสามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเภท ดังนี้:

 1. สารเคมีอินทรีย์ (Organic Chemicals)
  • เป็นสารเคมีที่มีโครงสร้างหลักประกอบด้วยธาตุคาร์บอน
  • ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยาง, พลาสติก, น้ำมันเบนซิน, ยา, และสารเคมีเกษตร
 2. สารเคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemicals)
  • เป็นสารเคมีที่ไม่ได้มีโครงสร้างหลักจากธาตุคาร์บอน
  • ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแก้ว, เซรามิกส์, โลหะ, และวัสดุก่อสร้าง
 3. สารเคมีอันตราย (Hazardous Chemicals)
  • เป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์
  • รวมถึงสารเคมีที่เป็นพิษ, สารเคมีที่เป็นกัมมันตรังสี, และสารเคมีที่เป็นตัวออกซิเดชัน
 4. สารเคมีการเกษตร (Agricultural Chemicals)
  • เป็นสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรเพื่อควบคุมศัตรูพืชและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
  • รวมถึงสารเคมีประเภทปุ๋ย, สารฆ่าแมลง, และสารควบคุมวัชพืช
 5. สารเคมีในชีวิตประจำวัน (Household Chemicals)
  • เป็นสารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น น้ำยาทำความสะอาด, น้ำยาซักผ้า, และสารเคมีในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 6. สารเคมีในอุตสาหกรรม (Industrial Chemicals)
  • เป็นสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สารเคมีสำหรับการทำความเย็น, สารเคมีในกระบวนการผลิตโลหะ, และสารเคมีในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

การรู้จักประเภทของสารเคมีและวิธีการจัดการที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อความปลอดภัยและการปกป้องสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีเหล่านี้

วิธีการ กำจัดสารเคมี

 1. แยกประเภทสารเคมี
 • แยกสารเคมีอันตรายออกจากสารเคมีทั่วไป
 • แยกสารเคมีอันตรายแต่ละประเภทออกจากกัน เช่น กรด ด่าง สารพิษ
 1. บรรจุสารเคมีให้มิดชิด
 • ใส่สารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิท ป้องกันการรั่วไหล
 • ติดฉลากให้ชัดเจน ระบุประเภทของสารเคมี ปริมาณ และอันตราย
 1. นำไปกำจัดโดยผู้เชี่ยวชาญ

บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด มุ่งมั่นตอบสนองต่อปัญหากากของเสียอุตสาหกรรมและมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการรวบรวมทีมผู้เชี่ยวชาญและทีมปฏิบัติการขนส่งที่มีความสามารถในการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและตามข้อกำหนดทางกฎหมาย หากสนใจสามารถ ติดต่อสอบถาม

EN-TECH คือ ทางออกที่ตอบโจทย์ทุกปัญหา ด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

ติดต่อสอบถาม 

"หากคุณรู้สึกว่า ขั้นตอนหรือการดำเนินการเหล่านี้ ไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัด ลองมาใช้บริการส่งกำจัดของเสียกับเราสิ!"

หมดกังวลกับขั้นตอนเหล่านี้

หากท่านเลือกใช้บริการเอ็น-เทคฯ
- เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ฟรี!
- เรามีทีมซัพพอร์ตยื่นขออนุญาตให้ ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่ติดตามผลการอนุมัติกับกรมโรงงานฯ หรืออุตสาหกรรมจังหวัด ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่คอยติดตาม และแจ้งเตือนก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ ฟรี!

สนใจใช้บริการ กำจัดของเสีย
โทรเลย Hotline 24 ชม. : 086 318 8970
แอดไลน์ได้ที่ LINE : >>คลิกแอดไลน์<<

บริการฟรีๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายหายห่วงให้ลูกค้าของเรา

✅หมดกังวลกับการดำเนินการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์
✅หมดกังวลเรื่องงานเอกสาร มอบงานยุ่งๆให้เราดูแล
✅หมดกังวลเรื่องกฏหมาย เราเชี่ยวชาญพร้อมสนับสนุน
✅หมดกังวลเรื่องเวลา ให้เราติดตามและดูแลทุกขั้นตอนการติดตามผล
Free ที่ปรึกษา แนะนำทุกขั้นตอน พร้อมให้บริการตลอด 24 Hr.
ให้เรื่องกฏหมายกากอุตสาหกรรมเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับคุณ
โทรเลย ☎ : 0863188970 (24 ชั่วโมง)
📌 สอบถามและติดต่อบริการ
📲 : LINE : @entechnology

บริษัทรับกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม รับกำจัดกากอุตสาหกรรม รับกำจัดกากของเสีย รับกำจัดกากตะกอน รับทำลายสินค้า นำมาดำเนินการตามรายละเอียดใบอนุญาตประเภท 105  (3-105-145/47สป) และ ใบอนุญาตโรงงานประเภท 106 (3-106-5/48สป) ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่
– ใบอนุญาตประเภท 105 คือ เป็นการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (011)
– ใบอนุญาตลำดับที่ 106 คือ การนำของเสียที่มีค่าความร้อนเช่น Solvent , น้ำมันใช้แล้ว , น้ำมันปนน้ำ , เศษผ้าปนเปื้อน , ขยะปนเปื้อน , วัสดุปนเปื้อน , ถุงมือปนเปื้อน , กากสี , COOLANT , สารดูดความชื้น , วัสดุพ่นขัดผิว , กากหมึกพิมพ์ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการ BLENDING แล้วนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสมให้กับโรงปูน (042) และหลอดไฟเสื่อมสภาพ , แบตเตอรี่ , กระป๋องสเปรย์, ผงคาร์บอน , SLAG , ผงเจียร  นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล (049) และภาชนะปนเปื้อน นำมาผ่านกระบวนการล้างถัง (049)

♻️En-Tech บริการปรึกษาปัญหากากอุตสาหกรรมกับเราฟรี วางภาชนะบรรจุขยะฟรี แถมเรียกใช้บริการงาน 24ชม.

 • รับกำจัดกากของเสีย อันตราย และไม่อันตราย
 • รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • รับขนส่งกากของเสีย
 • รับ WASTE ไปทำปุ๋ย
 • รับ CLEANING บ่อบำบัด รีโนเวท และ ดูแลระบบบ่อบำบัด
 • มีโรงปุ๋ยเป็นของตนเองเอง ที่ฉะเชิงเทรา
 • มีโรงงานเองที่มีใบอนุญาตถูกต้อง 105 และ 106
 • มีรถขนส่งเองที่มี วอ.8 และ GPS ทุกคัน
 • มีเจ้าหน้าที่ในการช่วยขนย้ายของเสีย ฟรี !!!!!!!!
 • มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมทำงานในที่อับอากาศ

เหตุผล ที่ควรใช้บริการจากเรา ให้บริการ 24 ชั่วโมง ลูกค้าเรียกใช้บริการได้ทันที , มีรถขนส่งเองทุกประเภท ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ และบริการตรงเวลา , มีโรงปุ๋ยเป็นของตัวเอง ชำนาญและรู้วิธี ในการนำ Waste มาทำปุ๋ย , มีใบอนุญาต 105 และ 106 รับของเสียมา Blending , Recycle ได้เอง , มี Reference ลูกค้าใช้บริการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญการ กำจัดกากอุตสาหกรรม และไม่ผิดพลาด , ทำความสะอาดหน้างานหลังการขนงานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ลูกค้าไม่ต้องจัดการเอง , ติดตั้ง GPS ที่รถทุกคัน, มีภาพถ่ายและเอกสารยืนยันการทำลาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าของเสียนำไปกำจัดแล้วจริง

Our Customer

ลูกค้าบางส่วนของเรา

รายชื่อจังหวัดที่เราให้บริการ กำจัดสารเคมี

สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ชลบุรี ระยอง นนทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยธร ชัยภูมิ อำนาจเจริญ ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิส