กำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย

กำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย

กากอุตสาหกรรมอันตราย (Hazardous Industrial Waste) คือของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตหรือกิจกรรมอุตสาหกรรมที่มีคุณสมบัติเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ เนื่องจากมีสารเคมีหรือสารพิษที่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงได้ กากอุตสาหกรรมอันตรายอาจประกอบด้วยสารพิษ เช่น โลหะหนัก สารเคมีที่มีคุณสมบัติก่อมะเร็ง สารที่ติดไฟได้ หรือสารที่ทำให้เกิดการกัดกร่อน เป็นต้น

กากอุตสาหกรรม คือ ?

กากอุตสาหกรรม (Industrial Waste) หมายถึงของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในทันที ของเสียเหล่านี้อาจมีลักษณะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ และสามารถจำแนกออกเป็นกากอุตสาหกรรมทั่วไป และกากอุตสาหกรรมอันตราย

ประเภทของ กากอุตสาหกรรม

 1. กากอุตสาหกรรมทั่วไป
  • ขยะอุตสาหกรรม วัสดุที่ไม่มีพิษ เช่น เศษเหล็ก, เศษไม้, เศษกระดาษ เป็นต้น
  • ของเสียที่สามารถรีไซเคิลได้ วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น พลาสติก, แก้ว, กระดาษ, โลหะ เป็นต้น
 2. กากอุตสาหกรรมอันตราย
  • ของเสียที่มีสารเคมีอันตราย สารเคมีที่มีพิษ, สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น สารตะกั่ว, สารปรอท, สารเคมีที่เป็นกรดหรือด่างแรง เป็นต้น
  • ของเสียที่มีสารกัมมันตภาพรังสี สารที่สามารถปล่อยรังสีและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบของ กากอุตสาหกรรม

 • ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กากอุตสาหกรรมสามารถทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ, ดิน, และอากาศ ถ้าหากไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้อง อาจทำให้ระบบนิเวศเสื่อมโทรม
 • ผลกระทบต่อสุขภาพ การสัมผัสกับกากอุตสาหกรรมอันตรายอาจทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคทางเดินหายใจ, โรคมะเร็ง, และโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท

การจัดการกากอุตสาหกรรม

 • การลดปริมาณกากที่ต้นทาง การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้น
 • การนำกลับมาใช้ใหม่ การรีไซเคิลวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
 • การกำจัดกากอุตสาหกรรม การใช้วิธีการที่เหมาะสมในการกำจัดของเสีย เช่น การเผาทำลาย, การฝังกลบในที่ปลอดภัย, และการใช้เทคโนโลยีที่สามารถกำจัดสารอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กฎหมายและมาตรการ

ในประเทศไทย การจัดการกากอุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามกฎหมายและมาตรการที่กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการผลิต การขนส่ง และการกำจัดกากอุตสาหกรรมให้เป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

การจัดการกากอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการปฏิบัติตามมาตรการกฎหมายที่เข้มงวดจะช่วยให้กระบวนการนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประเภทของ กากอุตสาหกรรมอันตราย Hazardous Waste

 1. กากโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม และอาร์เซนิก
 2. กากสารเคมี เช่น สารละลายอินทรีย์ สารเคมีในอุตสาหกรรมการผลิต
 3. กากจากกระบวนการผลิตน้ำมันและก๊าซ เช่น น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว และสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการขุดเจาะ
 4. กากของเสียอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร เช่น สารเคมีที่ใช้ในการเพาะปลูกและกำจัดศัตรูพืช

การจัดการ กำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย Hazardous Waste

 1. การเก็บรวบรวม ควรมีการแยกเก็บของเสียอันตรายออกจากของเสียทั่วไป เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
 2. การขนส่ง ต้องใช้ยานพาหนะที่ได้รับการออกแบบและได้รับอนุญาตเพื่อขนส่งของเสียอันตราย
 3. การกำจัดและการบำบัด อาจใช้วิธีการเผาทำลาย การฝังกลบในพื้นที่เฉพาะ หรือการรีไซเคิลหากเป็นไปได้
 4. การตรวจสอบและควบคุม มีการตรวจสอบและควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการจัดการกากอุตสาหกรรมอันตรายเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด

ความสำคัญของ การจัดการกากอุตสาหกรรมอันตราย Hazardous Waste

การจัดการกากอุตสาหกรรมอันตรายอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจาก

 • ป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำ ดิน และอากาศ
 • ลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ที่อาจเกิดจากการสัมผัสหรือการสูดดมสารพิษ
 • ช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการกากอุตสาหกรรมอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่าย รวมถึงภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และประชาชน เพื่อให้สามารถลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและยั่งยืนสำหรับทุกคน

วิธีการ กำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย แต่ละประเภท

 1. กากสารเคมีอินทรีย์
  • การเผาในเตาเผาที่มีการควบคุม การเผาทำลายในเตาเผาที่มีการควบคุมอุณหภูมิและการปล่อยก๊าซ เพื่อทำลายสารเคมีอินทรีย์ให้หมดสิ้น
  • การบำบัดทางชีวภาพ ใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารเคมีอินทรีย์
 2. กากสารเคมีอนินทรีย์
  • การฝังกลบในพื้นที่เฉพาะ ต้องฝังกลบในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตและมีการควบคุมการปนเปื้อน
  • การบำบัดทางเคมี ใช้ปฏิกิริยาเคมีในการเปลี่ยนรูปสารอนินทรีย์ให้เป็นสารที่มีความปลอดภัยมากขึ้น
 3. กากโลหะหนัก
  • การแยกและรีไซเคิล ใช้วิธีการแยกโลหะหนักออกจากของเสียอื่น ๆ และนำไปรีไซเคิล
  • การฝังกลบในพื้นที่เฉพาะ หากไม่สามารถรีไซเคิลได้ ต้องฝังกลบในพื้นที่ที่มีการควบคุมการปนเปื้อน
 4. กากสารพิษอันตราย
  • การเผาทำลายในเตาเผาที่มีการควบคุม เผาทำลายในเตาเผาที่มีการควบคุมการปล่อยก๊าซพิษ
  • การฝังกลบในพื้นที่เฉพาะ ฝังกลบในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตและมีการควบคุมการปนเปื้อน
 5. กากของเสียที่ติดไฟได้
  • การเผาทำลายในเตาเผาที่มีการควบคุม เผาทำลายในเตาเผาที่มีการควบคุมอุณหภูมิและการปล่อยก๊าซ
  • การแยกและรีไซเคิล แยกของเสียที่ติดไฟได้และนำไปใช้ประโยชน์ใหม่
 6. กากของเสียที่กัดกร่อน
  • การบำบัดทางเคมี ใช้ปฏิกิริยาเคมีในการเปลี่ยนรูปของเสียที่กัดกร่อนให้เป็นสารที่มีความปลอดภัยมากขึ้น
  • การฝังกลบในพื้นที่เฉพาะ ฝังกลบในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตและมีการควบคุมการปนเปื้อน
 7. กากของเสียที่ทำปฏิกิริยาได้
  • การแยกและควบคุม แยกของเสียที่ทำปฏิกิริยาได้จากของเสียอื่น ๆ และเก็บรักษาในที่ที่ปลอดภัย
  • การบำบัดทางเคมี ใช้ปฏิกิริยาเคมีในการทำให้ของเสียนี้ไม่สามารถทำปฏิกิริยาต่อได้
 8. กากจากโรงงานอุตสาหกรรม
  • การแยกและรีไซเคิล แยกของเสียที่สามารถรีไซเคิลได้และนำไปใช้ใหม่
  • การเผาทำลายในเตาเผาที่มีการควบคุม เผาทำลายในเตาเผาที่มีการควบคุมอุณหภูมิและการปล่อยก๊าซ

การกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมีการตรวจสอบและควบคุมอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

กฎหมายควบคุม กากอุตสาหกรรมอันตราย เพื่ออะไร?

โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรมอันตรายมีหลายประการ โดยขึ้นอยู่กับบริบทของกฎหมายและข้อกำหนดแต่ละพื้นที่

 • การควบคุม และจัดการสารอันตราย กฎหมายกำหนดถึงวิธีการจัดการกับสารอันตรายที่เกิดในกระบวนการผลิต และกิจกรรมในอุตสาหกรรม ให้มีการจัดหาข้อมูลในการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
 • การตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยจะมีกฎหมายที่ถูกกำหนดเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ใกล้เคียงกิจกรรมอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากกาก และสารอันตรายอื่น ๆ
 • การจัดการกากอุตสาหกรรม มีกฎหมายที่กำหนดวิธีการจัดการกับกากอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการรีไซเคิล การทำลาย หรือการนำกากไปใช้ประโยชน์
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อม กำหนดเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม และการจัดการกับกากอุตสาหกรรมส่งผลกระทำต่อสิ่งแวดล้อม
 • กฎหมายความปลอดภัย ถูกกำหนดมาดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพของพนักงาน
 • การรายงานและการติดตาม กฎหมายการรายงานการปล่อยสารอันตราย หรือการจัดการกากอุตสาหกรรม ที่ต้องมีเพื่อการติดตามให้แน่ใจว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมาย

ความรับผิดชอบขององค์กร กับการ กำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย

ความรับผิดชอบขององค์กรในการจัดการกากอุตสาหกรรมอันตรายเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เนื่องจากมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน องค์กรต้องให้ความสำคัญกับประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับ

 • การขออนุญาตและใบรับรอง: องค์กรต้องขออนุญาตและมีใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดการและกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย
 • การรายงานและบันทึกข้อมูล: องค์กรต้องบันทึกและรายงานปริมาณและประเภทของกากอุตสาหกรรมอันตรายที่เกิดขึ้น รวมถึงวิธีการจัดการและกำจัดตามที่กฎหมายกำหนด

2. การจัดการ และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย

 • การแยกประเภทกากอุตสาหกรรม: องค์กรต้องแยกประเภทของกากอุตสาหกรรมอันตรายตามประเภทของสารเคมีและความเสี่ยง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและการเกิดอุบัติเหตุ
 • การเก็บรักษาและบรรจุภัณฑ์: กากอุตสาหกรรมอันตรายต้องถูกเก็บรักษาในภาชนะที่ปลอดภัยและมีการติดฉลากชัดเจนเพื่อระบุเนื้อหาและความเสี่ยง

3. การกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย

 • การเลือกวิธีการกำจัด: องค์กรต้องเลือกวิธีการกำจัดที่เหมาะสม เช่น การเผา การฝังกลบ การรีไซเคิล หรือการใช้เทคโนโลยีเฉพาะทางในการกำจัด
 • การคัดเลือกผู้รับกำจัด: องค์กรต้องเลือกผู้รับกำจัดที่มีใบอนุญาตและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการกากอุตสาหกรรมอันตราย

4. การป้องกันและลดการเกิด กากอุตสาหกรรมอันตราย

 • การวางแผนการผลิต: ลดการใช้สารเคมีอันตรายในการผลิตและเลือกใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยกว่า
 • การปรับปรุงกระบวนการผลิต: ใช้เทคโนโลยีที่สะอาดและประหยัดพลังงานเพื่อลดการเกิดกากอุตสาหกรรมอันตราย

5. การฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่พนักงาน

 • การฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย: องค์กรต้องจัดการฝึกอบรมให้พนักงานรู้จักวิธีการจัดการกากอุตสาหกรรมอันตรายอย่างถูกต้องและปลอดภัย
 • การให้ข้อมูลและความรู้: ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลกระทบของกากอุตสาหกรรมอันตราย รวมถึงวิธีการป้องกันและตอบสนองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

6. การตรวจสอบและการประเมินผล

 • การตรวจสอบภายใน: องค์กรต้องมีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการกากอุตสาหกรรมอันตรายอย่างสม่ำเสมอ
 • การตรวจสอบจากภายนอก: ให้หน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงการจัดการ

7. การมีส่วนร่วมกับชุมชน

 • การให้ข้อมูลแก่ชุมชน: องค์กรต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใสเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรมอันตราย
 • การรับฟังความคิดเห็น: รับฟังความคิดเห็นและข้อกังวลจากชุมชนเพื่อนำมาปรับปรุงการจัดการกากอุตสาหกรรมอันตราย

8. การรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน

 • การเตรียมความพร้อมและการตอบสนอง: องค์กรต้องมีแผนการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับกากอุตสาหกรรมอันตราย
 • การฟื้นฟูและการกู้คืน: มีแผนการฟื้นฟูและการกู้คืนสิ่งแวดล้อมหลังจากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

การให้ความสำคัญกับประเด็นเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกากอุตสาหกรรมอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

จากที่กล่าวมา

   การกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการ และผู้ดูแลสถานประกอบการควรให้ความสำคัญ โดยคำแนะนำที่สำคัญคือควรใช้เทคนิคที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการ กำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย รวมถึงการดำเนินการในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของคนในสถานที่ๆมีการใช้งานอุตสาหกรรมอยู่ นอกจากนี้ ควรมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนป้องกันปัญหาทางกฎหมาย และดำเนินการให้เหมาะสม

ขั้นตอนการให้บริการ กำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย

 1. เข้าพบลูกค้าเพื่อสอบถามรายละเอียด
 2. ดูหน้างานว่าเป็น waste ประเภทไหนบ้าง อันตรายหรือไม่อันตราย
 3. ประเมินว่าต้องใช้รถขนส่งประเภทไหน  เช่น รถกระบะ4ล้อ, Roll off  Box ,  Roll off  Tank
 4. เก็บตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์ทางกายภาพเบื้องต้น
 5. จัดทำใบเสนอราคาภายใน 2 วัน
 6. วิเคราะห์ LAB 7  วัน (ฟรี)
 7. ลูกค้าต้องเตรียมตัวอย่างเพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์ประมาณ 1 กิโลกรัม/ตัวอย่าง
 8. เซลล์จะไปรับตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์กับห้องแลปที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน ใช้เวลา 7 วัน
 9. ส่งผลวิเคราะห์ให้กับทางลูกค้า
 10. ขออนุญาตกับกรมโรงงาน (3-5วัน)
 11. ลูกค้าที่ไม่เคยยื่นขออนุญาตในระบบกรมโรงงาน ทางเอ็นเทคฯ ดำเนินการสมัครการใช้บริการให้จนแล้วเสร็จ
 12. Support ข้อมูลการยื่นขออนุญาตให้กับลูกค้า (พร้อมผลวิเคราะห์ ถ้ามี)
 13. มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามผลอนุญาตกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้  ใช้เวลาประเมาน 3-5 วัน
 14. แจ้งวันขนส่งล่วงหน้า 12 ชั่วโมง – รถขนส่ง บริการ 24 ชั่วโมง
 15. เซลล์เช็ครถขนส่งให้กับลูกค้า
 16. เซลล์จัดเตรียมเอกสารกำกับการขนส่งกากของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน

"หากคุณรู้สึกว่า ขั้นตอนหรือการดำเนินการเหล่านี้ ไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัด ลองมาใช้บริการส่งกำจัดของเสียกับเราสิ!"

หมดกังวลกับขั้นตอนเหล่านี้

หากท่านเลือกใช้บริการเอ็น-เทคฯ
- เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ฟรี!
- เรามีทีมซัพพอร์ตยื่นขออนุญาตให้ ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่ติดตามผลการอนุมัติกับกรมโรงงานฯ หรืออุตสาหกรรมจังหวัด ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่คอยติดตาม และแจ้งเตือนก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ ฟรี!

สนใจใช้บริการ กำจัดของเสีย
โทรเลย Hotline 24 ชม. : 086 318 8970
แอดไลน์ได้ที่ LINE : >>คลิกแอดไลน์<<

บริการฟรีๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายหายห่วงให้ลูกค้าของเรา

✅หมดกังวลกับการดำเนินการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์
✅หมดกังวลเรื่องงานเอกสาร มอบงานยุ่งๆให้เราดูแล
✅หมดกังวลเรื่องกฏหมาย เราเชี่ยวชาญพร้อมสนับสนุน
✅หมดกังวลเรื่องเวลา ให้เราติดตามและดูแลทุกขั้นตอนการติดตามผล
Free ที่ปรึกษา แนะนำทุกขั้นตอน พร้อมให้บริการตลอด 24 Hr.
ให้เรื่องกฏหมายกากอุตสาหกรรมเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับคุณ
โทรเลย ☎ : 0863188970 (24 ชั่วโมง)
📌 สอบถามและติดต่อบริการ
📲 : LINE : @entechnology

บริษัทรับกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม รับกำจัดกากอุตสาหกรรม รับกำจัดกากของเสีย รับกำจัดกากตะกอน รับทำลายสินค้า นำมาดำเนินการตามรายละเอียดใบอนุญาตประเภท 105  (3-105-145/47สป) และ ใบอนุญาตโรงงานประเภท 106 (3-106-5/48สป) ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่
– ใบอนุญาตประเภท 105 คือ เป็นการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (011)
– ใบอนุญาตลำดับที่ 106 คือ การนำของเสียที่มีค่าความร้อนเช่น Solvent , น้ำมันใช้แล้ว , น้ำมันปนน้ำ , เศษผ้าปนเปื้อน , ขยะปนเปื้อน , วัสดุปนเปื้อน , ถุงมือปนเปื้อน , กากสี , COOLANT , สารดูดความชื้น , วัสดุพ่นขัดผิว , กากหมึกพิมพ์ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการ BLENDING แล้วนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสมให้กับโรงปูน (042) และหลอดไฟเสื่อมสภาพ , แบตเตอรี่ , กระป๋องสเปรย์, ผงคาร์บอน , SLAG , ผงเจียร  นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล (049) และภาชนะปนเปื้อน นำมาผ่านกระบวนการล้างถัง (049)

♻️En-Tech บริการปรึกษาปัญหากากอุตสาหกรรมกับเราฟรี วางภาชนะบรรจุขยะฟรี แถมเรียกใช้บริการงาน 24ชม.

 • รับกำจัดกากของเสีย อันตราย และไม่อันตราย
 • รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • รับขนส่งกากของเสีย
 • รับ WASTE ไปทำปุ๋ย
 • รับ CLEANING บ่อบำบัด รีโนเวท และ ดูแลระบบบ่อบำบัด
 • มีโรงปุ๋ยเป็นของตนเองเอง ที่ฉะเชิงเทรา
 • มีโรงงานเองที่มีใบอนุญาตถูกต้อง 105 และ 106
 • มีรถขนส่งเองที่มี วอ.8 และ GPS ทุกคัน
 • มีเจ้าหน้าที่ในการช่วยขนย้ายของเสีย ฟรี !!!!!!!!
 • มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมทำงานในที่อับอากาศ

เหตุผล ที่ควรใช้บริการจากเรา ให้บริการ 24 ชั่วโมง ลูกค้าเรียกใช้บริการได้ทันที , มีรถขนส่งเองทุกประเภท ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ และบริการตรงเวลา , มีโรงปุ๋ยเป็นของตัวเอง ชำนาญและรู้วิธี ในการนำ Waste มาทำปุ๋ย , มีใบอนุญาต 105 และ 106 รับของเสียมา Blending , Recycle ได้เอง , มี Reference ลูกค้าใช้บริการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญการ กำจัดกากอุตสาหกรรม และไม่ผิดพลาด , ทำความสะอาดหน้างานหลังการขนงานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ลูกค้าไม่ต้องจัดการเอง , ติดตั้ง GPS ที่รถทุกคัน, มีภาพถ่ายและเอกสารยืนยันการทำลาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าของเสียนำไปกำจัดแล้วจริง

Our Customer

ลูกค้าบางส่วนของเรา

รายชื่อที่จังหวัดที่เราให้บริการ กำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย

สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ชลบุรี ระยอง นทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อำนาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส