การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ปี2567

การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ปี2567

   บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด รับกำจัดกากอุตสาหกรรม ที่เข้าใจถึงปัญหาเรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว มากกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นหัวข้อที่สำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศและสิ่งแวดล้อม ด้วยความก้าวหน้าในเทคโนโลยีและเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว จึงมีการสร้างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมากขึ้นในทุกๆปี จึงจำเป็นต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิต

  

การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

 เป็นกระบวนการที่สำคัญ ซึ่งทั่วไปแล้วสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมักจะถูกทิ้ง โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะตามมา แต่ในขณะเดียวกันการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การนำไปทำลายด้วยวิธี ทุบ บด อัด ตัด สับ เหยียบ ก่อนนำไปฝังในบ่อที่ถูกแบ่งแยกประเภทกากอุตสาหกรรมอันตราย และไม่อันตราย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือการนำไปใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ด้วยกระบวนการ รีไซเคิล

   ซึ่งทั้งนี้ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในระยะยาว โดยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากปัญหาของสิ่งปฏิกูลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ไม่เพียงแต่ช่วยลดปัญหาของการสร้างขยะ แต่ยังเป็นการสร้างรายได้และสร้างอาชีพแก่ผู้ที่มีความต้องการใช้สิ่งเหล่านั้น

   นอกจากนี้ การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วยังส่งผลให้เกิดการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ จะลดการใช้งานและการผลิตของวัสดุใหม่ที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติอีกครั้ง ซึ่งเป็นการลดการบริโภคทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตวัสดุใหม่

กฎหมายกากอุตสาหกรรม

คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและกำกับกิจกรรมทางอุตสาหกรรม เนื่องจากอุตสาหกรรมมีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายที่เข้มงวดเพื่อปกป้องผู้คนและสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากกิจกรรมทางอุตสาหกรรมต่างๆ

 1. การควบคุมมลพิษ: กฎหมายกากอุตสาหกรรมมีหน้าที่กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรม เช่น การจัดการเศษซากซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต และการระบายน้ำเสียที่เกิดจากการผลิต
 2. การควบคุมความปลอดภัย: กฎหมายกากอุตสาหกรรมมีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในอุตสาหกรรม เช่น การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
 3. การควบคุมการใช้ทรัพยากร: กฎหมายกากอุตสาหกรรมมีบทบาทในการกำหนดเงื่อนไขในการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เช่น การจัดการการใช้น้ำและพลังงานในอุตสาหกรรม

   ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกากอุตสาหกรรม องค์กรหรือบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอาจถูกบังคับให้ชำระค่าปรับ หรือถูกลงโทษทางกฎหมายเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่ธุรกิจจะถูกห้ามดำเนินกิจการหรือทำให้ลูกค้าสูญเสียความเชื่อมั่นในองค์กรได้

ขั้นตอนการแจ้งรายละเอียดแสดง

การจัดการสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ขั้นตอนการแจ้งรายละเอียดแสดง

การรายงานข้อมูล การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว กฏหมายกากอุตสาหกรรม ปี2566

สำหรับผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรม (Waste Generator : WG) ตาม กฏหมายกากอุตสาหกรรม

ต้องจัดทำรายงานประจำปี มีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โดยผู้ก่อกำเนิดต้องรายงานข้อมูลการจัดเก็บที่ยังไม่มีการจัดการ การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน และการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกไปจัดการนอกบริเวณโรงงาน ในรอบปีที่ผ่านมาต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายในวันที่ 1 เมษายนของปีถัดไป โดยการรายงานในรอบปี 2565 ต้องรายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566  โดยรายงานผ่านระบบการรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม (iSingle Form)

**ถ้าหากฝ่าฝืนหรือรายงานล่าช้า มีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท**

สำหรับผู้รับบำบัดหรือกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor: WP) ตาม กฏหมายกากอุตสาหกรรม 

ต้องส่งรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับการจัดการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปโดยรายงานผ่านระบบการรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม (iSingle Form)

**ถ้าหากฝ่าฝืนหรือรายงานล่าช้า มีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท**

จากที่กล่าวมา การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

 เป็นกระบวนการที่สำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตและมีหลายวิธีในการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะและลักษณะของวัสดุ การใช้วิธีการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการปฏิบัติตามกฎหมายกากอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ไม่เพียงแต่จะช่วยลดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและเสี่ยงในการดำเนินกิจการ แต่ยังส่งผลให้ความเชื่อถือจากผู้บริโภคและสังคมทั่วไปเพิ่มขึ้นด้วย


En – Technology ช่วยคุณได้อย่างไร?

 1. ปรึกษาการกำจัดกากอุตสาหกรรมฟรี 24 ชม.
 2. บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม 24 ชม.
 3. ดำเนินการเรื่องเอกสาร “กฎหมาย” ให้ทั้งหมด
 4. เข้ารับงานด่วน งานเร่งรีบได้รวดเร็วภายในระยะเวลา 1 วัน
 5. บุคคลากรผ่านการฝึกอบรม และพัฒนาตลอดเวลา
 6. อุปกรณ์ที่ใช้มีความทันสมัย เพื่อประหยัดเวลาในการทำงาน
 7. มีหลักฐานการทำลายเป็น Clip VDO ให้ลูกค้าคลายความกังวล
 8. One Stop Service

ขั้นตอนการบริการ รับกำจัดกากอุตสาหกรรม

1.เจ้าหน้าที่ลงประเมินหน้างาน (ฟรี)

2.จัดทำใบเสนอราคา (ฟรี)

3.วิเคราะห์ Lab (ฟรี)

4.ปรึกษาและวางแผน (ฟรี)

5.ลงพื้นที่กำจัดกากของเสีย จากการล้างทำความสะอาด

 เงื่อนไขการให้บริการ

✅ รับกำจัดกากอุตหกรรมขั้นต่ำ 100 กิโลกรัม

✅ ให้บริการกลุ่มอุตสาหกรรม บริษัท โรงพยาบาล และราชการ เท่านั้น

✅ ให้บริการลูกค้าที่มีแผนดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี

✅ ให้บริการทำความสะอาดในพื้นที่อับอากาศ บ่อน้ำเสีย,บ่อเก็บน้ำ,ถังไซโลวัตถุดิบ

❎ ไม่รับซื้อกากอุตสาหกรรม

"หากคุณรู้สึกว่า ขั้นตอนหรือการดำเนินการเหล่านี้ ไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัด ลองมาใช้บริการส่งกำจัดของเสียกับเราสิ!"

หมดกังวลกับขั้นตอนเหล่านี้

หากท่านเลือกใช้บริการเอ็น-เทคฯ
- เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ฟรี!
- เรามีทีมซัพพอร์ตยื่นขออนุญาตให้ ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่ติดตามผลการอนุมัติกับกรมโรงงานฯ หรืออุตสาหกรรมจังหวัด ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่คอยติดตาม และแจ้งเตือนก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ ฟรี!

สนใจใช้บริการ กำจัดของเสีย
โทรเลย Hotline 24 ชม. : 086 318 8970
แอดไลน์ได้ที่ LINE : >>คลิกแอดไลน์<<

บริการฟรีๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายหายห่วงให้ลูกค้าของเรา

✅หมดกังวลกับการดำเนินการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์
✅หมดกังวลเรื่องงานเอกสาร มอบงานยุ่งๆให้เราดูแล
✅หมดกังวลเรื่องกฏหมาย เราเชี่ยวชาญพร้อมสนับสนุน
✅หมดกังวลเรื่องเวลา ให้เราติดตามและดูแลทุกขั้นตอนการติดตามผล
Free ที่ปรึกษา แนะนำทุกขั้นตอน พร้อมให้บริการตลอด 24 Hr.
ให้เรื่องกฏหมายกากอุตสาหกรรมเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับคุณ
โทรเลย ☎ : 0863188970 (24 ชั่วโมง)
📌 สอบถามและติดต่อบริการ
📲 : LINE : @entechnology

บริษัทรับกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม รับกำจัดกากอุตสาหกรรม รับกำจัดกากของเสีย รับกำจัดกากตะกอน รับทำลายสินค้า นำมาดำเนินการตามรายละเอียดใบอนุญาตประเภท 105  (3-105-145/47สป) และ ใบอนุญาตโรงงานประเภท 106 (3-106-5/48สป) ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่
– ใบอนุญาตประเภท 105 คือ เป็นการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (011)
– ใบอนุญาตลำดับที่ 106 คือ การนำของเสียที่มีค่าความร้อนเช่น Solvent , น้ำมันใช้แล้ว , น้ำมันปนน้ำ , เศษผ้าปนเปื้อน , ขยะปนเปื้อน , วัสดุปนเปื้อน , ถุงมือปนเปื้อน , กากสี , COOLANT , สารดูดความชื้น , วัสดุพ่นขัดผิว , กากหมึกพิมพ์ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการ BLENDING แล้วนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสมให้กับโรงปูน (042) และหลอดไฟเสื่อมสภาพ , แบตเตอรี่ , กระป๋องสเปรย์, ผงคาร์บอน , SLAG , ผงเจียร  นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล (049) และภาชนะปนเปื้อน นำมาผ่านกระบวนการล้างถัง (049)

♻️En-Tech บริการปรึกษาปัญหากากอุตสาหกรรมกับเราฟรี วางภาชนะบรรจุขยะฟรี แถมเรียกใช้บริการงาน 24ชม.

 • รับกำจัดกากของเสีย อันตราย และไม่อันตราย
 • รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • รับขนส่งกากของเสีย
 • รับ WASTE ไปทำปุ๋ย
 • รับ CLEANING บ่อบำบัด รีโนเวท และ ดูแลระบบบ่อบำบัด
 • มีโรงปุ๋ยเป็นของตนเองเอง ที่ฉะเชิงเทรา
 • มีโรงงานเองที่มีใบอนุญาตถูกต้อง 105 และ 106
 • มีรถขนส่งเองที่มี วอ.8 และ GPS ทุกคัน
 • มีเจ้าหน้าที่ในการช่วยขนย้ายของเสีย ฟรี !!!!!!!!
 • มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมทำงานในที่อับอากาศ

เหตุผล ที่ควรใช้บริการจากเรา ให้บริการ 24 ชั่วโมง ลูกค้าเรียกใช้บริการได้ทันที , มีรถขนส่งเองทุกประเภท ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ และบริการตรงเวลา , มีโรงปุ๋ยเป็นของตัวเอง ชำนาญและรู้วิธี ในการนำ Waste มาทำปุ๋ย , มีใบอนุญาต 105 และ 106 รับของเสียมา Blending , Recycle ได้เอง , มี Reference ลูกค้าใช้บริการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญการ กำจัดกากอุตสาหกรรม และไม่ผิดพลาด , ทำความสะอาดหน้างานหลังการขนงานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ลูกค้าไม่ต้องจัดการเอง , ติดตั้ง GPS ที่รถทุกคัน, มีภาพถ่ายและเอกสารยืนยันการทำลาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าของเสียนำไปกำจัดแล้วจริง

รายชื่อที่จังหวัดที่เราให้บริการ กำจัดกากอุตสาหกรรม

สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ชลบุรี ระยอง นทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อำนาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.