โรงงานไม่มีขยะนำออก ต้องทำอย่างไร?

WasteExport

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 หมวด 2 ข้อ 6
ระบุว่า สถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ต้องไม่ครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ภายในโรงงานเกินระยะเวลา 90 วัน หากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้นี้ ต้องขออนุญาตต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบ สก.1
 

โรงงาน/ผู้ก่อของเสียของเสียที่เป็นอันตรายของเสียที่ไม่เป็นอันตราย
ขนาดเล็ก (< 100 KG/เดือน)90 วัน90 วัน
ขนาดกลาง (> 100 KG/เดือน แต่ < 1000 KG/เดือน)180 วัน90 วัน
ขนาดใหญ่ (>1000 KG/เดือน)90 วัน90 วัน


1.  กรณีมีใบอนุญาต สก.2 แล้ว ให้ยื่น สก.1 ขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน ในระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือตามแบบคำขอเป็นเอกสาร
2. กรณียังไม่มีใบอนุญาต สก.2 ให้ยื่น สก.1 ขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงานได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องยื่น สก.2 ก่อน

บทลงโทษของการเก็บของเสียไว้ภายในโรงงานเกินระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ขอขยายระยะเวลาเก็บของเสียตามแบบ สก.1 มาตรา 45 พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535 คือระวางโทษไม่เกิน 200,000 บาท/ครั้ง
แบบ สก.1

แบบ สก.1