ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 2567

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ออกประกาศใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนในการแสดงใบอนุญาต โดยกำหนดวิธีการแสดงใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบและการจัดการเอกสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทางกรมฯ ได้ระบุรายละเอียดและขั้นตอนในการแสดงใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ในประกาศฉบับนี้

วิธีการแสดงใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2567 ตาม ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ออกประกาศเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน โดยกำหนดวิธีการแสดงใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดดังนี้:

ข้อ 1 วันที่มีผลบังคับใช้

ประกาศนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งหมายความว่าหลังจากวันที่นี้ ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในประกาศนี้

ข้อ 2 ความหมายของ “ใบอนุญาต”

ใบอนุญาตในที่นี้หมายถึงเอกสารหลักฐานที่กฎหมายกำหนดให้ต้องแสดงไว้ในที่เปิดเผย ซึ่งได้แก่:

 1. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.3.4) ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. ใบอนุญาตวัตถุอันตราย หรือใบแทน ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 3 วิธีการแสดงใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้รับอนุญาตสามารถเลือกแสดงใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 2 วิธีดังนี้:

 1. แสดงเป็นภาพผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์แสดงภาพใบอนุญาต
 2. แสดงเป็นคิวอาร์โค้ด ใช้คิวอาร์โค้ดที่สามารถสแกนเพื่อเข้าถึงใบอนุญาตที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือภาพอิเล็กทรอนิกส์ของใบอนุญาตได้

ข้อ 4 ความชัดเจนของการแสดงใบอนุญาต

การแสดงใบอนุญาตต้องมีขนาดของภาพและความละเอียดที่ชัดเจนพอ เพื่อให้สามารถเห็นข้อมูลสำคัญของใบอนุญาตได้ครบถ้วน ผู้รับอนุญาตสามารถแสดงภาพใบอนุญาตหลายใบในหน้าจอเดียวกันได้ แต่ต้องแสดงภาพแต่ละใบไม่น้อยกว่า 5 วินาที

ข้อ 5 การแสดงใบอนุญาตในสถานที่ประกอบกิจการ

เมื่อผู้รับอนุญาตเลือกแสดงใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ไม่จำเป็นต้องแสดงใบอนุญาตในที่เปิดเผยตลอดเวลา ณ สถานที่ประกอบกิจการ แต่ต้องสามารถแสดงใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาเมื่อมีการตรวจสอบ และต้องแสดงต่อประชาชนที่ขอตรวจดู

วิธีการแสดงใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานที่ประกอบกิจการ ตาม ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ในการแสดงใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานที่ประกอบกิจการ ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความสะดวกของธุรกิจ ดังนี้:

 1. แสดงผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต สำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ประกอบการที่ต้องเดินทางบ่อย สามารถใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตแสดงใบอนุญาตได้ง่ายๆ เพียงเปิดแอปพลิเคชันที่เก็บใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์แล้วแสดงต่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ต้องการตรวจสอบ
 2. แสดงผ่านคอมพิวเตอร์หรือจอมอนิเตอร์ สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่หรือสถานประกอบการที่มีพื้นที่ให้บริการ สามารถติดตั้งจอมอนิเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ที่สามารถแสดงใบอนุญาตในรูปแบบดิจิทัลได้ตลอดเวลา โดยอาจติดตั้งในพื้นที่ที่มองเห็นได้ชัดเจนและเข้าถึงง่าย
 3. แสดงผ่านคิวอาร์โค้ด การใช้คิวอาร์โค้ดเป็นวิธีที่ทันสมัยและสะดวกในการแสดงใบอนุญาต ผู้ประกอบการสามารถติดคิวอาร์โค้ดในพื้นที่ที่เหมาะสม โดยผู้ที่ต้องการตรวจสอบสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าถึงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการ

ในการแสดงใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการควรปฏิบัติตามคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้การแสดงใบอนุญาตเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้

 1. ตรวจสอบความชัดเจนของภาพ ตรวจสอบว่าภาพใบอนุญาตที่แสดงมีความชัดเจนเพียงพอและสามารถแสดงข้อมูลสำคัญได้ครบถ้วน
 2. อัพเดทข้อมูลเป็นประจำ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือออกใบอนุญาตใหม่ ควรอัพเดทข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทันที
 3. จัดการการแสดงภาพอย่างเหมาะสม หากมีการแสดงภาพใบอนุญาตหลายใบในหน้าจอเดียวกัน ควรจัดการเวลาในการแสดงภาพแต่ละใบให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะให้ผู้ตรวจสอบสามารถเห็นข้อมูลสำคัญได้ชัดเจน

ประโยชน์ของการแสดงใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วน การแสดงใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับตัวและเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ที่สำคัญได้แก่:

 1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การใช้เทคโนโลยีในการแสดงใบอนุญาตช่วยลดขั้นตอน และเวลาในการจัดการเอกสาร ทำให้สามารถใช้เวลาในการทำงานในส่วนอื่นๆ ได้มากขึ้น
 2. การปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล การแสดงใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงาน ซึ่งเป็นการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในองค์กร
 3. การลดการใช้ทรัพยากร การลดการใช้เอกสารกระดาษช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่ง

การแสดงใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ช่วยลดภาระในการจัดการเอกสารกระดาษและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผู้ประกอบการสามารถเลือกแสดงใบอนุญาตในรูปแบบดิจิทัลตามความเหมาะสมกับธุรกิจและสถานประกอบการ ทั้งนี้ควรปฏิบัติตามคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้การแสดงใบอนุญาตเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้องตามกฎหมาย

การนำไปใช้ในสถานประกอบการจริง

เพื่อให้การแสดงใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานประกอบการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการควรมีการวางแผนและเตรียมการล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น

 • การติดตั้งอุปกรณ์ ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดงใบอนุญาตในพื้นที่ที่เหมาะสม เช่น จอมอนิเตอร์ในพื้นที่รับลูกค้า หรือแท็บเล็ตที่สามารถพกพาไปแสดงได้
 • การฝึกอบรมพนักงาน ฝึกอบรมพนักงานให้เข้าใจและสามารถใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการแสดงใบอนุญาตได้อย่างถูกต้อง
 • การตรวจสอบและบำรุงรักษา ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์สามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหา

ด้วยการปฏิบัติตามขั้นตอนและคำแนะนำเหล่านี้ การแสดงใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดภาระในการจัดการเอกสารกระดาษ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

จากที่กล่าวมา

การแสดงใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ช่วยลดภาระการจัดการเอกสารกระดาษ และเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบใบอนุญาต ผู้ประกอบการสามารถแสดงใบอนุญาตผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรือคิวอาร์โค้ด โดยต้องมั่นใจว่าภาพใบอนุญาตมีความชัดเจนและสามารถแสดงข้อมูลสำคัญได้ครบถ้วนตลอดเวลา

บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด  รองรับปัญหาของกากของเสียอุตสาหกรรมและมลพิษในองค์กรด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญและทีมปฏิบัติการประมวลผลที่มีกระบวนการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและตามระเบียบทาง กฎหมายสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ 

EN-TECH  คือทางออกที่ตอบโจทย์ทุกปัญหาในการจัดการอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

"หากคุณรู้สึกว่า ขั้นตอนหรือการดำเนินการเหล่านี้ ไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัด ลองมาใช้บริการส่งกำจัดของเสียกับเราสิ!"

หมดกังวลกับขั้นตอนเหล่านี้

หากท่านเลือกใช้บริการเอ็น-เทคฯ
- เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ฟรี!
- เรามีทีมซัพพอร์ตยื่นขออนุญาตให้ ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่ติดตามผลการอนุมัติกับกรมโรงงานฯ หรืออุตสาหกรรมจังหวัด ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่คอยติดตาม และแจ้งเตือนก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ ฟรี!

สนใจใช้บริการ กำจัดของเสีย
โทรเลย Hotline 24 ชม. : 086 318 8970
แอดไลน์ได้ที่ LINE : >>คลิกแอดไลน์<<

บริการฟรีๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายหายห่วงให้ลูกค้าของเรา

✅หมดกังวลกับการดำเนินการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์
✅หมดกังวลเรื่องงานเอกสาร มอบงานยุ่งๆให้เราดูแล
✅หมดกังวลเรื่องกฏหมาย เราเชี่ยวชาญพร้อมสนับสนุน
✅หมดกังวลเรื่องเวลา ให้เราติดตามและดูแลทุกขั้นตอนการติดตามผล
Free ที่ปรึกษา แนะนำทุกขั้นตอน พร้อมให้บริการตลอด 24 Hr.
ให้เรื่องกฏหมายกากอุตสาหกรรมเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับคุณ
โทรเลย ☎ : 0863188970 (24 ชั่วโมง)
📌 สอบถามและติดต่อบริการ
📲 : LINE : @entechnology

 เงื่อนไขการให้บริการ

✅ รับกำจัดกากอุตหกรรมขั้นต่ำ 100 กิโลกรัม

✅ ให้บริการกลุ่มอุตสาหกรรม บริษัท โรงพยาบาล และราชการ เท่านั้น

✅ ให้บริการลูกค้าที่มีแผนดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี

✅ ให้บริการทำความสะอาดในพื้นที่อับอากาศ บ่อน้ำเสีย,บ่อเก็บน้ำ,ถังไซโลวัตถุดิบ

❎ ไม่รับซื้อกากอุตสาหกรรม

บริษัทรับกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม รับกำจัดกากอุตสาหกรรม รับกำจัดกากของเสีย รับกำจัดกากตะกอน รับทำลายสินค้า นำมาดำเนินการตามรายละเอียดใบอนุญาตประเภท 105  (3-105-145/47สป) และ ใบอนุญาตโรงงานประเภท 106 (3-106-5/48สป) ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่
– ใบอนุญาตประเภท 105 คือ เป็นการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (011)
– ใบอนุญาตลำดับที่ 106 คือ การนำของเสียที่มีค่าความร้อนเช่น Solvent , น้ำมันใช้แล้ว , น้ำมันปนน้ำ , เศษผ้าปนเปื้อน , ขยะปนเปื้อน , วัสดุปนเปื้อน , ถุงมือปนเปื้อน , กากสี , COOLANT , สารดูดความชื้น , วัสดุพ่นขัดผิว , กากหมึกพิมพ์ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการ BLENDING แล้วนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสมให้กับโรงปูน (042) และหลอดไฟเสื่อมสภาพ , แบตเตอรี่ , กระป๋องสเปรย์, ผงคาร์บอน , SLAG , ผงเจียร  นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล (049) และภาชนะปนเปื้อน นำมาผ่านกระบวนการล้างถัง (049)

♻️En-Tech บริการปรึกษาปัญหากากอุตสาหกรรมกับเราฟรี วางภาชนะบรรจุขยะฟรี แถมเรียกใช้บริการงาน 24ชม.

 • รับกำจัดกากของเสีย อันตราย และไม่อันตราย
 • รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • รับขนส่งกากของเสีย
 • รับ WASTE ไปทำปุ๋ย
 • รับ CLEANING บ่อบำบัด รีโนเวท และ ดูแลระบบบ่อบำบัด
 • มีโรงปุ๋ยเป็นของตนเองเอง ที่ฉะเชิงเทรา
 • มีโรงงานเองที่มีใบอนุญาตถูกต้อง 105 และ 106
 • มีรถขนส่งเองที่มี วอ.8 และ GPS ทุกคัน
 • มีเจ้าหน้าที่ในการช่วยขนย้ายของเสีย ฟรี !!!!!!!!
 • มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมทำงานในที่อับอากาศ

เหตุผล ที่ควรใช้บริการจากเรา ให้บริการ 24 ชั่วโมง ลูกค้าเรียกใช้บริการได้ทันที , มีรถขนส่งเองทุกประเภท ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ และบริการตรงเวลา , มีโรงปุ๋ยเป็นของตัวเอง ชำนาญและรู้วิธี ในการนำ Waste มาทำปุ๋ย , มีใบอนุญาต 105 และ 106 รับของเสียมา Blending , Recycle ได้เอง , มี Reference ลูกค้าใช้บริการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญการ กำจัดกากอุตสาหกรรม และไม่ผิดพลาด , ทำความสะอาดหน้างานหลังการขนงานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ลูกค้าไม่ต้องจัดการเอง , ติดตั้ง GPS ที่รถทุกคัน, มีภาพถ่ายและเอกสารยืนยันการทำลาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าของเสียนำไปกำจัดแล้วจริง

รายชื่อจังหวัดที่เราให้บริการ บริษัทรับกําจัดขยะอุตสาหกรรม 

สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ชลบุรี ระยอง นทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ นครเจริญ ขอนแก่น อุดรธานีเลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ อุทัยธานี เพชรกำแพง ตาก สุโขทัย พิษณุโลกพิจิตร เพชรบูรณ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร สงขลาตู สลตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส